روزنامه وطنداران

ارسال پیام


  اطلاعات تماس

  رئیس روزنامه ها: م محمدابراهیم نبیل

  شماره تماس: ۰۷۸۲۰۸۰۶۶۶

  آمر و مدیر مسئول: سید احمد مباشر

  شماره تماس: ۰۷۳۱۲۳۰۰۹۴

  مدیر عمومی ویب سایت: فریدون احمدیار

  شماره تماس: ۰۷۲۸۸۱۵۹۰۹

  عضو مدیریت ویب سایت: محمد صدیق نوری

  شماره تماس:۰۷۹۹۲۴۹۹۹۹

  آدرس: کابل، محمدجان خان وات، تعمیر وزارت اطلاعات وفرهنگ، منزل چهارم ریاست روزنامه ها

  ایمیل آدرس: info@dailies.gov.af
  ویب سایت: www.dailies.gov.af