روزنامه وطنداران

ارسال پیام

اطلاعات تماس

رئیس روزنامه ها: فرید احمد فرهنگ

شماره تماس: ۰۷۰۴۰۰۸۰۸۰

آمر و مدیر مسئول: سمیع الله تازه

شماره تماس: ۰۷۰۰۱۸۶۷۰۶

مدیر عمومی ویب سایت: سید فضل الحق فایز

شماره تماس: ۰۷۰۰۰۲۲۱۱۶

آدرس: مکروریان دوم، مطابع آزادی، منزل سوم ریاست روزنامه ها

ایمیل آدرس: info@dailies.gov.af
ویب سایت: www.dailies.gov.af