روزنامه وطنداران
مرور رده

مجله پشه یی

نصیحت دې پروی کدانی

کوتي جن تانک شلداړ بوا او زیپستا پلا زندگي کېیا تاییک او یو جن کوتور گه باید بواس احترام او خاتري کېن گورې تخول نه کېیاتاییک. اي دوس گه سُر ننگک دن آچ بو وارخطا…
ادامه مطلب ...

ګڼ عید او قربانی

اسلام کوچه مسلماننه خاترې سالې کوچه دو عید خاص بوي سن، گه جم مومن مسلمانان اېمه عیده کوچه هر رکم کینا او کدورتېلایه دې اوړتا بو مینا و اخلاص  او پورا خوشالي فضا…
ادامه مطلب ...

امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله:ملتس لوهانی خاترې باید وېل او دوس ڵام کمان

عاليقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ی کندهارس چیکه ولسوالان او امنیه قومنداننه پلا لشچال بټیک، مېمه حال کوچه کندهارس والي محمد یوسف وفا، وطن سطحه حالتنا نظارت کېنيس عضو او شیخ صاحبس خاص مشاورین شیخ الحدیث مولوي محمد عمر جان اخندزاده صاحب، شیخ مولوي محمد عیسی صاحب، شیخ کمال زاده صاحب او شیخ مولوي جان محمد مدني صاحب او اي گنات وري مسوولین به حضور…
ادامه مطلب ...

مالیا وزارتس تصمیم؛ افغانستان دې کنای گومېس صادرته سره بندیز شایکن

امارت اسلاميس اغت کدکالا او اطلاعات او فرهنگ وزارتس پولېنایي ڵمېلاینا معین ذبیح الله مجاهد کدا، گه وزارت مالیه گرای چیکه گمرکته آنتې دستور دېن بوا سې گه گومېس وطن دې کنای هنیک اودای جدي رکمېدې دوره درېني کن. تي ثور مایېس وستو نومنگلي تانک تویتر کوچه لکویی سې، گه اېلو ڵام گوم او خوراکي موادنا کمگرستا دوره درېني خاترې کېویی سې.
ادامه مطلب ...