روزنامه وطنداران
مرور رده

مجله نورستانی

نورستان ولایت تں پوت ایپاں کودیوم بلیوک نوښټاں پمیوک ګاسته بوتت

اچی واس کویں کی!سرطان ماس سته نشتروی واس تں نورستان ولایت تں منچاں کودیوم کعسته بګانه امکیاں مښ یوں واں سته دویی سناسته بګانه سکال پروژه سته کودیوم اوکښه یا.باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: اینه وری شپه یسیه کی نورستان ولایت چےګول سته سوره ولایات چارں لسته که اوجوپچوعه ایپاسته بټه تں سکال کودیوم اتکی نه بیسته ای اینه بګانه کی امکی کودیوم اچاک دی لسته که…
ادامه مطلب ...

نورستان ولایت تں بں پټه سته میوک دمسته بګانه ۱۰۰ماچ تں ویک سمعاسته بیسته ای

نورستان ولایت سته والی حافظ محمدآغاحکیمی ګجیکو:نورستان ولایت سته ښے اینه وری تں پعیسته ای کی!نورستان ولایت تں امکی بن لسته که اته دمسته بګانه ۱۰۰ماچ تں ویک درروں شتارواسعیں تعں اچاک دی
ادامه مطلب ...

بدشره نوں واس بګانه

جوزاماس سته وڅاشتوابولی واس (۲۴) بدشره سته نوں سته واس مښ زعں سته بوته ، ایکی واس پمیوک تسته اصلی هدف اینه اسه کی !ایکی کودیوم مښ اینه بګانه ابل کعسته بولا…
ادامه مطلب ...

خیرالله خیرخواه: ساده ګر فرهنگی بټه تں سکال دوی سناں بتت  

افغانستان اسلامی امارت سته اطلاعات جے فرهنګ وزارت سته ښے دروزیرملاخیرالله خیرخواه ګول سته ساده ګرمښ وعیک وعیک ګتی امکیاں پارستعں ګول تعں نه اترں تعں لسه سته بګانه کودیوم معیں واڃمه تی امکیاں سته کودیوم کعسته ویشته ویه.
ادامه مطلب ...