روزنامه وطنداران
مرور رده

مجله نورستانی

نورستان ولایت تں کښالاں(معتادں) اوښه کراسته کودیوم اوکښه یا

امکی کښاں لاں اوښه کراسته بګانه نشریک نورستان ولایت سته څنګں ولسوالیں ستعں امکی کښاله سه سیں وپسیاسته کودیوم اوکښه یا.باخترسته ښوپعله دیګعں نورستان ولایت تں سکال بګعیں کښاله نورګرام ولسوالی تعں وپسیاسته بیسته ای،اچاک دی لسته که اوښه کراسته بګانه امکیاں کں شپه ییسته اوښه اموں تں وپسیاله بوله کی که شپه یسه.نورستان ولایت والے سته کودیوم ساټ
ادامه مطلب ...

بدشره نوں واس بګانه

جوزاماس سته وڅاشتوابولی واس (۲۴) بدشره سته نوں سته واس مښ زعں سته بوته ، ایکی واس پمیوک تسته اصلی هدف اینه اسه کی !ایکی کودیوم مښ اینه بګانه ابل کعسته بولا کی!بدشره نوں سته واس پمیوک تسته مښ نوں سته کی ګنوا واراسه باسته بګانه لسته که منچی ښوکراسته بوله کی که .
ادامه مطلب ...

چی سه پټیاره بګعام اټال(برګمټال) ولسوالی تں بی سیم مخابراتی شبکه سته کودیوم اوکښه یا

نورستان ولایت برګمټال ولسوالی تں چی سه پټیاره بیسیم مخابره سته انټن اوڃه سته بی.باخترسته ښوپعله تں نورستان ولایت سته اماچ ښے واستوک وری وله تی اینه بګانه معلومات پعه تی ګجیکو: چی سه پټیاره نورستان ولایت سته بی سیم شبکه انټن کویں جمهوری نظام تں آړه شتعاںپارستعں نش پنش کوسته بیسی شترک اینه
ادامه مطلب ...