روزنامه وطنداران
مرور رده

مجله نورستانی

داعش سه سیں کلی ایموسته اسلام پوت وعاں تعں بلیوک بدیوع ای

داعش سه سیں کلی اینه درے ولتں امشیں سته آړه نه معیں واکودیوم مښ چے نش پنش کودیوم مښ اینه وګتت کی!ایموسته ګول تں کچی نمچ اموں(مساجد)سوره کچی دی مکاتب تں وټله تی اینه وګتت کی!ایموسته ګول تں ودعیک سته  فضاء وعش شے تی امشیں ست نش پنش کودیوم کی ای با امکیاں مشروعیت پعه تی ایموسته ګول تں منچاں سته اوتیں نشیں تں سکال ډ‌ګروارسته سبب بوله.لے ښګین بوله مښ…
ادامه مطلب ...

بدشره نوں واس بګانه

جوزاماس سته وڅاشتوابولی واس (۲۴) بدشره سته نوں سته واس مښ زعں سته بوته ، ایکی واس پمیوک تسته اصلی هدف اینه اسه کی !ایکی کودیوم مښ اینه بګانه ابل کعسته بولا…
ادامه مطلب ...

مولوی صدراعظم: بن ګول سته اره وارای اینه بګانه لسته که اته دمسته بوله

افغانستان اسلامی امارت کعوجی ګښ ښاں وزارت سته کودیوم ساټ مولوی صدراعظم اچی واس کویں کی نورستان ولایت سته بن پښچی سته بګانه اتکی ایکی ولایت تں ګتی ایکی ولایت ست ښے واستوک جےمیوک واستوک مښ وعیک وعیک ګتی وری وله یا.باخترسته ښوپعله تں ګجیکو:ایکی وعیک وعیک تں چے نورستان ولایت سته والی پله وا مولوی محمد آغاحکیمی مښ اسی اتکی امکی یاپمیج وری وله تں تں اینه…
ادامه مطلب ...

ښاع اوتیاسته ایموسته نورستانی ګول وعیں سته اره وارتعں اسه

کعوجی ګښ ښاں اوبجاسته سوره امکیاں اتجبرں دسته ګولسته معیں وا اره وارتعں ای اینه بګانه ایموسته ګول وعیں کں ایچیل اسه کی اینه بګانه لسته که برں کارکتی یاسته ګول سته اره وار اته دمست سوره یاسته اویج بولاں یاچیت تں بدوی اشیسته بګانه ابل کتی یاسته اوتا واربدوی اشیله. شترک بدشره سته امکی کاټ وعیں ګول وعیں امشیںسته اره وارتں اینه کعوجی ګښ ښاں اتجبرں دسته…
ادامه مطلب ...