روزنامه وطنداران
مرور رده

مجله بلوچی

جهانئ ورگین موادانی پروگرام:یک میلیارد و یکصد میلیون دالر په امبرانی زمستانیین کمکان نیاز انت

جهانئ ورگین موادانی پروگرام گشیت که به امبرانین زمستانا اوگانستانئ چنت میلیون کهول گون سکی و سوریان دیم په دیم أنت و گشتگه بیت که په ای چنت میلیون نیازمندین کهولان یک میلیارد و یکصد میلیون دالر کمک پکار انت.
ادامه مطلب ...

لهتین بتلانی مانا

اما وتی زندگیئ تها، هبرانی تل و توکا هر روچ بتله گشنت، ستر که لهتین بتلانی گشتن سادگ معلومه بیت، بلی باز پرمعنی و تاریخیین ریشگ دارنت که اما نزانن. ایدا لهتین بتلانی معنیا گشن.
ادامه مطلب ...

زوان و پکرئ بستگی

به زوان و پکرئ میانجینا رابطه و بستگی انت که به ای بستگی یکی آ دگرئ دردا وارت، بیدی پکرا هبر داتگه نه بیت و بیدی هبرا پکر کرتگه نه بیت. پکر کُرتن هبر دیگی کپ…
ادامه مطلب ...

په پنجاه خوار و بزگین کهولا مان نیمروزئ ولایتا مرگئ چوکوئ مزن کنگئ دستگاه داتگ بوت

نیمروزئ ولایتئ میاربروکانی کارانی اداره صدر باختر آژانسئ احوال کارا گشت: ای دستگاه گون وتی پوره ین امکاناتان په 50 خوار و بزگین کهولا شه میار بروکانی کارانی اداره (UNHCR) نیمگا داتگ  بوتگیت. آ گیش کرت ای دستگاه په ای مخسدا داتگ
ادامه مطلب ...

۳۵۰هزار تُن نفتیین موادئ بند و بست گون ایرانا دستخط بوت

اوگانستان و ایران ۳۵۰هزار تُن نفتیین موادئ بند و بستا دستخط کرتنت. اوگانستانئ مالیۀ وزارت گشیت: ډلی شه اوگانستانئ گاز و نفتئ شرکت، مالیۀ وزارت، ډنئ کارانی وزارت، سوداگریئ وزارت و نورم و استندردئ ریاستا مان ایرانا شُتگ انت.
ادامه مطلب ...