روزنامه وطنداران
مرور رده

مجله بلوچی

اوگانستانئ ملیین آرشیو

اوگانستانئ ملیین آرشیو دیریین گوستگی داریت، هور گون موزیما جوړ کرتگ بوتگیت. به ای آرشیوا گوستگ و دیریین دور و زمانگانی راز رازی سند چو: سرکاریین فرمان، تعهدی…
ادامه مطلب ...

ډنی کارانی وزارتئ سرپرستئ گند ونند گون یورپئ نمایندگا په اوگانستانا

توماس نیکلسون، یورپئ خاصین نمایندگ به اوگانستانئ کاران گون امیر خان متقی اوگانستانی ډنی کارانی وزارتئ سرپرستا گند ونند کرت. باختر آژانسئ احوال کار حال داتگیت: عبدالقهار بلخی دنی کارانی وزارتئ هبر گشوک به وتی تویترا شه ای گند ونندئ درگتا یات کرتیت و گشتگیت مان ای گند ونندا هر دو نیمگ به راز رازئ مسئله آنی باروا گپ وتران کرتنت.
ادامه مطلب ...