روزنامه وطنداران

۳ میلیون نوکین پاسپورت چاپ بوته و زوتیا به اوگانستانا دیم داتگه بیت

پاسپورتئ ریاست، یک سالئ تها گیشتر شه چار و نیم میلیارد افغانی زر نز و مچ کرتگیت، ای هبرا پاسپورتئ ذمه وار مان حکومتی اطلاعات و رسانه‌آنی بنجاه، په احوالکاران گشتگیت که به دیمئ سالا  ۷۱۴۳۳۷ تاک پاسپورت چاپ بوتگیت.

پاسپورتی عمومیین ریاستئ کمککار گشیت که همیراز به دیمئ سالا ۴۱۷۱ تاک پاسپورتا ویزه جتگیت، که شه ای راها ۸۸۵۲۳۵ امریکیئ دالر و همی ډول ۲۲۹۰۰ یورو زر نز و مچ و به دولتئ گنجا گیش بوتگیت. قریشی په وطنداران مستاک دات و گشت که، ۳ میلیون تاک پاسپورت په امئ وطنا مان لیتوانیای ملکا چاپ بوته و زوتیا راه و چارگی په آوانی آورتنا سنجته بیت. پاسپورتئ ریاست ۳۵۰ کارکنوکا که کمیشن کاری و رشوته وارتنت، در و به عدلیین ارگانان معرفی و درستی کرتگنت.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید