روزنامه وطنداران

۳۵۰هزار تُن نفتیین موادئ بند و بست گون ایرانا دستخط بوت

اوگانستان و ایران ۳۵۰هزار تُن نفتیین موادئ بند و بستا دستخط کرتنت. اوگانستانئ مالیۀ وزارت گشیت: ډلی شه اوگانستانئ گاز و نفتئ شرکت، مالیۀ وزارت، ډنئ کارانی وزارت، سوداگریئ وزارت و نورم و استندردئ ریاستا مان ایرانا شُتگ انت.

مالیۀ وزارت به هبرنامه گشیت که به ای تروتابئ درگتا به کیفیت، نرخ، سوداگری و ترانزیتئ باروا، دو وطنئ میانجینا هبر داتگ بوت. یاتئ وړ انت به ای تروتابا به اوگانستان و ایرانئ ډلانی میانجینا ۳۵۰هزار تُن نفتیین موادئ بند وبست دستخط بوت، ای بند و بستئ مزنین مخسد، نفتیین موادی نرخئ جال آورتن، مان اوگانستانا انت.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید