روزنامه وطنداران

۱۹ دُز و قمار باز شه کابلی شارا دزگیر بوتنت

کابلئ پولیس شه یازدهمی ناحیه ۱۰ دُز و ۹ قمار بازین مردمانا دزگیر کرتنت. قومندانیئ شنگ و تالان کنگی دفتر هبری به ای باروا تالان کرت و گشت: رندا شه ایشی که هما دمگئ استمان شکایت کرتنت،  شارئ یازدهمی ناحیۀ پولیس، گون مردمانی همکاریا وتی پټ و پولانا بنا کرتنت و سوبین بوتنت که ۱۰ دُز و ۹ قماربازا شه ای دمگا دزگیر کننت. ایشانی دوسیه‌آنی کار، پد شه ایشی که هلاس بوتنت، په عدلی و قضایین جاگهان دیم داتگ بیت.

ممکن است شما دوست داشته باشید