روزنامه وطنداران

گوستگین یک هپتگا هلمندئ ولایتئ مستوفیتئ ریاست یک میلیون اوگانی  زر به دست آورتگیت

هلمندی ولایتئ مستوفیت شه حملئ  ماهئ ۲۶ تا ۳۱ گیشتر شه ۸ میلیون افغانی عاید نز و مچ کرتگیت. ای ریاستئ  گوستگین یک هپتگئ عاید شه ای بهران نز و مچ بوتگنت: اصنافانی ثابتین مالیه، بند و بستانی مالیه، کار کنوکانی معاشانی مالیه، عایدانی سرا  مالیه، جریمه آنی عاید، تجارتیین جوازانی مالیه، دولتیین گسانی کرایه، ترانسپورت، کشارگریین چیزانی بها کنگ، ترافیکیین لایسنس، شهادتنامه آنی مالیه، محکمانی عاید و دولتیین ډگارانی مالیه. هلمندئ مستوفیتئ ریاست شه مچین ذمه واران لوټت که  وتی عایدانی مالیه به وختا دولتا دینت.

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید