روزنامه وطنداران

گزرانین کمیسیونی دیوانئ برجم کنگ

گزرانین کمیسیون به ملا عبدالغنی برادر، رئیس الوزرای کمککارئ مزنیا برجم بوت. رئیس الوزرای کمککار هراتئ ولایتی غوریانی ولسوالیئ آهنئ کان و کندی و غورئ ولایتئ تولکئ سُرپی معدنئ پټ و پول کنگ و درکنگا مان معدن و پترولیمئ وزارتا دات. ای کمیسیون به مچین وزارت و اداره‌آن سوگه کرت که کارجاه‌هانی سکی سوریانه شه بین برنت.

بری ای کمیسیونا معادن و پترولیمئ وزارتا گشتگ بوته، تان په استمانئ سکی و سوریانی شه بین برگا وادی معدنئ درکنگا به گیسویین شرکتان بدینت.

ممکن است شما دوست داشته باشید