روزنامه وطنداران

کونړ کوچه النجنی ګرای اشټ جن لیچ

افغانستنس بېلابېل ولایتېلایه کوچه سنبلا مایېس چتې منګل وېله وکا دونیم بجایه کوچه قوی النجنی بیک. کونړ والیس اغت کدکالیی کدا، ګه النجنی ګرای کم دې کم اشټ جن لوی آن او ای ګنات آبادې آنتې به تاوان پرټوا سې.

مشرقی تلن کونړ، لغمان، ننګرهار  او نورستان دې اوړتا کابل او مندو جنوب شرق تلن پکتیا، پکتیکا او خوست کوچه ایلای پولېنایه لکویی سې ګه اېمه چیکه شاره کوچه اېمه النجنیس ټکانېلیی محسوس بوی سن.

امریکاس النجنیس سنجش کېک مرکزې اېلو النجنی ۵٫۳ درجا بایویی سې او کدویی سې ګه مرکزی جلال آباد شارس شمال شرق ۳۴ کیلومتری کوچه آچ.

ممکن است شما دوست داشته باشید