روزنامه وطنداران

کندهار- کابلی سړکئ پدوارگین جوړ کنگ بنا بیت

فواید عامۀ وزارت گشیت کابل- کندهارئ مزنین سړکئ  پدوارگین جوړ کنگئ کار بنا بوت. اسلامیین امارتئ فواید عامۀ مطبوعاتین دپتر گشیت  که کابل- کندهارئ مزنین سړگئ پدوارگین جوړ کنگئ کار گون ای وزارتئ پرسونل و ماشینان بنا بوتگیت.

مولوی حمید الله مصباح فواید عامه وزارتئ هبر گشوک به ای کارئ دیم درایئ وهده گشت: فواید عامۀ وزارت پلان داریت کابل – کندهار و سالنگئ مزنین راها گون خصوصیین بهرئ همکاریا پدوارگ جوړ کنت.  آ گیش کرت: کابل کندهارئ مزنین سړکئ دراجی ۹۰۰ کیلو متر انت  و آیی پدوارگین جوړکنگ  یک کوتی شه عامه یین فوایدئ وزارتئ نیمگا بنا بوت.

محمد نور نعیمی ای وزارتئ سروی و پروژه آنی جوړکنوک گشیت: کندهار– کابلئ سړک یکی شه اوگانستانئ اهمیت کرزین سرکان انت و بید ایشی که چنت ولایتا گون یکی آ دگرا یکجا کنت، اهمیت کرزین نخشی به اوگانستانئ تجارت و ترانزیتا هم داریت.آ گیش کرت ای سړکئ کار تا آیوکین ۶ ماها هلاسه بیت.

ممکن است شما دوست داشته باشید