روزنامه وطنداران

کابل کوچه عالمنا پننستا کټان لکانی

کابل کوچه عالمنا له دوسهونا پڼنی کوچه ګه ۴۵۹۵ دینی عالمان او قومی ډشټینه کوچیی وانټ ګورېویی آییک، ګه اکوړې کټان لکان صادر کېکن:

پروا لا مادا:

اسلامی نظام الله ج ګڼ نعمت او اما مسلمان ولسس دایمی اېړنین آییک، تجربایه تاړا کېویی سې ګه اسلام نظام جانې پلا عدالت، امینت، عزت او برکت اچا.

اسلامی نظام اما جهاد او کومې بو چار دها قربانی، هجرتېلا او کشالاینا ګڼ ارمان او هدف آچ، اېلو ګه الله ج کېولوالا فضل ګرای بیی بایوی افغانستان کوچه اسلامی نظام تړ بیک، امه نه کېولا تړېدې ګېن ټنګنیأ کاګس، بلکه سمړنی، دفاع او هر تلنا ګېڼ ټنګنی چیکه ولسس ملی او دینی وجیبیی باییګس.

دومنګل مادا:

امه افغانستان اسلامی امارتس زعیم امیرالمؤمنین شیخ الحدیث هبه الله اخند زاده حفظه الله پلا تانک بیعتې ای ګوزر ژنګه تجدید کېییګس او تړېدې ګېن ټنګنیأ کاګس، اوچېن بوا افغانستنس شرعی حاکم او اسلامی امارتس امیر صفتېدې قبول کېوان آس او قبول کېییګس او الله ج اودای چیکه دینی او دنیوی لمېلایه کوچه توفیقی اېړیاګس.

لمنګل مادا:

کوتور ګه اسلامی امارت افغان ولسس بطن اودای منجه اوی سې او هیچ کنوالی جهت تیس اقامستا کوچه دخالت نه دارا، ګه یومه داخلی مشروعیتس موثق دلیلی سې. امزات چیکه وطن کوچه سراسری امنیت تړ کېویأ سې، قدرتس جزایری منجای نېچین، افغانستان او منطقاس وری وطنېلایه آنتې متوجه تهدیدېلا شڼ کېویأ سن، حکومتداری کوچه فساد، غصب او اختلاسس فرهنګی منجای نېکن او افغانستان کوچه ای مرکزی حاکم نظام منجه اچویی سې.

اېمه نظامس تقوییی نه کېولا افغانستان او منطقا بلکه چیکه دنیا نپایدې سې، ویی منطقا او دنیاس وطنېلا، انډیوال ملتېلا او وری سازمانېلا، کېولوالا رکمېدې اسلامی وطنېلا او سازمانېلایه سره کڼ کاکس ګه اسلامی نظامې ای مشروع نظام صفتېدې رسمیتېدې پېندن، مثبت تعامل ملتنا کې، افغانستان دې چیکه بندیزېلایه اوړې کدن، افغانستنس کنګل بوی دارایی آزاد او وطنس اقتصادی پوړا پېنی او ژنګه جوپېنی کوچه اما ملتستن اودای ګېن ټنګی کن.

چارمنګل مادا:

امه اسلامی امارت ګرای نیشه موادنا هټنی، تولید، قاچاق او یتېنستا دوره درېنی خاترې صادر بوا فرمان اودای تړېدې ګېن ټنګنیأ کاګس.

پنج منګل مادا:

امه متقابل احترام او تعامل اصل آنتې پامدارنی پلا ونته‌وال وطنېلا،  منطقا او دنیا پلا عدم مداخلا سیاست او تې مقابله افغانستان پوېدې نه استعمال بابته اسلامی امارت موقف اودای ګېن ټنګان کاګس. مندو بالمثل تعامل اسسېدې ونتوال وطنېلا، منطقا او جهان اودای اېړنی داریاګس، ګه افغانستنس کوچوالی لمېلایه کوچه آست اننی نه کن او کی آنتې به اجازا نه داکن ګه مېنا پوې اودای استفادایدې افغانستان خلفه فعالیت کن.

شمنګل مادا:

افغانستان اسلامی امارت ای حاکم اسلامی نظام سې، ګه چیکه وطن کوچه سلطه دارا. وطن کوچه امنیت او عدالتی تامین کېویی سې. اېمه نظام مقابله هر رکم مسلحانا مخالفت، بغاوت او فساد فی الارض باین بګا، ګه دفع کېکی امارت او ملت سره واجب سې. مندو مېمه حاکم اسلامی نظامس هر رکم مخالفت ګه اسلامی شریعت او ملی منافعه پلا تکر کوچه تن، فساد او ناروا عمل سې.

ستمنګل مادا:

ملت سره کڼ کاګس ګه داعش نامېدې فتنووتی اېمه عصرس خوارج او باطل ډلا سې ګه اما اسلامی وطن کوچه فساد چرګن کېیا، مې پلا هر رکم سمړنی او ارتباط شرعاً ناروا عمل سې.

اشټمنګل مادا:

اېته عالمنه سره ګه اجتماعی پولېنایه ګرای اختلافی موضوعته اوړې کېییکن، کڼ کاګس ګه مناظرا او تاوان پرټېکالی بحثېلایه اودای تړېدې جان رشن، اېمی خاترې ګه خلکه کوچه اختلافات او سلنی پېدا بګا او ملت کوچه فتناس سببی بګا.

نومنګل مادا:

اسلامی امارت سره کڼ کاګس ګه عدالت، دینی او عصری یاده کېنی، صحت، هټنی، صنعت، اسلامی شریعت لُشې کوچه اقلیتېلا، بالکول، زییپ او چیکه ولسس حقېلایه مجموع کوچه هر تلنا پوړا پېنی، اقتصادی واړی او متوازن انکشاف آنتې خاص پامدارنی کن.

دېمنګل مادا:

امه اسلامی امارتس ډشټینه سره کڼ کاګس ګه تانک توا ایګری وری به تړ کدن، ملی ایګری لا کاټلا او ارضی تمامیتې ساتلدن. ملی مصالحه تحقق، فقر او بې کاریس دوره درېنی او ولسی رفا پنده کاټلی لنګنېلا ګورن.

ژای منګل مادا:

اېلو ګه اسلامی امارت وطن دې کنای پېوی شخصیتېلاینا پچبل اېړنستا شاړنی آنجوېویی سې، امه ګېن ټنګنیأ ګاګس. افغانستان جم افغاننا اکټو ګوشنګی سې. که به باید یه بیګانه ګیس احساسی نه کن. وطن دې کنای شخصیتېلایه اما اېړنین اېلو سې منجه اوا وضعیتې ای فرصت بایدن، تانک وطنې پچبل ان او بېګانایه اُس کېنی دې مغرضانا کېنایه اودای جان رشن.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید