روزنامه وطنداران

ښاع اوتیاسته ایموسته نورستانی ګول وعیں سته اره وارتعں اسه

کعوجی ګښ ښاں اوبجاسته سوره امکیاں اتجبرں دسته ګولسته معیں وا اره وارتعں ای اینه بګانه ایموسته ګول وعیں کں ایچیل اسه کی اینه بګانه لسته که برں کارکتی یاسته ګول سته اره وار اته دمست سوره یاسته اویج بولاں یاچیت تں بدوی اشیسته بګانه ابل کتی یاسته اوتا واربدوی اشیله. شترک بدشره سته امکی کاټ وعیں ګول وعیں امشیںسته اره وارتں اینه کعوجی ګښ ښاں اتجبرں دسته تں سکال برں کارکوتت اینه پوت تں یاسته اره واربدویی  اشیسته بګانه دی سکال کودیوم جےبتات ﺉ کوتت . ایموسته اسلام سته دین تں څنګں ں لی کودیوم تں منچی برں کارکریسته ای امکی لی وارتع اودی ګښ ښاں اتج برں دں کودیوم اسه  چے ایکی لی کودیوم ایموسته څنګں ں لے ښواوله پیامبران سته کودیوم تع اسه . شعیب علیه السلام جی موسی علیه السلام تع اوه تی محمد صلی الله علیه وسلم تں ویک سکال بګعیں انبیاء علیهم السلام سته ایکی کودیوم اسی . ایموسته لی ښواوله محمد صلی الله علیه وسلم سته دی نبوت تع کویں مکه مکرمه امکی داں تں شلماچی کعسته ای ګښ ښاں اوتیسته ای . سوره ایکی مښ په تتی اینه دی پوعوانه کعسه کی قیامت تورں بولی مښ سکال فتنه جی دګروارمنچاں تں سکال بولا اینه بګانه تورں اسه کی !منچاں سته څنګں ں تع لی کودیوم ګښ ښاں اوتی تی بدا شلماچی کوسته څنګں ںلی زعں له چی ایکی مښ منچاں سته فتنه تع لسه سته بګانه ګښ ښاں اوتی تی بدا پارمکتی یاسته شوں فتنه جی ډګروارتع لساسته بګانه کودیوم کوله کی که . اینه تع زعسته بوته فتنه تع مکسته سته لی پوت ایکی شلماچی اسه ایکی تں لسته که برں کارکتی اراله ته یاسته اره اره واراته دمیسته بولا سوره یاسته شوں دی بلیوک سکال ډګرورتع لسی سته بولا . ګښ ښاں اتجبرں دسته ایموسته نورستانی ګول عیں اوګعماں سته کویں سته چارتع اسه چے ایموسته ګول وعیں امشیں سته یش ښاں جے اشترں وعشیں سوره ایکه مښ په تتی سوره څنګں ں اویج بولاں ایموسته ګول وعیں امکی ګښ ښاں اوتیاسته جے ایکی  مښ په تتی څنګں امشیں سته کی بتات تں اوت بول لتری اسیه با امکیاں پوړال اسی . ډګرښګین بوله وری ته اینه اسه کی ایموسته ګول تں شترک کښع کتی دیوڅه سه تں ویک کله جے نه ټکی لات جے کره کراتں تتی سکال نه اترں وارسته پوت ښټاں ګیسه چی ایکه ډګروارتع لسه سته بګانه لسته که اوجوپچوعه ګول وعیں سته ابل تں اویج اسه چی ایموسته ګول تں لی وارسته پوت لسته که ښټاں الی کی که ابل کوله . لسته که اوش کعبا افغانستان سته منچی اجوپچوعه اچاک دی پولسه تی نورستانی ګول وعیں اوګعماں کلی ایکه لتری مښ کی ګښ ښاں اوته ی تی امشیں سته اویج بوله  پوړال ای . کعوجے ګښ ښآں سته بټه تں لسته که زعله اینه پتیان واای کی ایموسته ګول افغانستان کعجی ګښ ښاں کں تول کودیوم کوسته بټه تں بلیوک مښ یں واجے اویج بوله بټه تں لسته که مساعد جے سمښ ں وارتں بلیوک لی وارسته پوت ښټاسته بګانه بلیوک لی پلال تع دی ڃماسته بیسه . ایموسته ګول تں منچی پوڅه تں شتواڅه تںویک ایموسته اینه ګول سته کټی جے تول کودیوم کدی ګښ ښآںسته بټه تں یاسته اویج بوله اتکښآله ای. لے ښګین بوله مښ ایموسته ګول تں اوجوپچوعه منچی کویں ستعں ایکه اره وارجے ګښ ښآں اتجبرں دسته مښ اوبجیک کتی بلیوک افتخارج کوموپلوګاسته ابجیک کعسه ،ایکه تں تتی ایموسته ګول وعیں کویں ستعں اینه بټه تں بتات کتی امشیں سته اتج بں بلیوک اوتا وارمښ پمیوک بعسه . اینه بګانه اینه لسته بولا کی ایموسته ګول تں ا یموسته منچاں کں لسته که لی وارسته پوت ښټاں الی بګانه لسته که اینه بګانه کودیوم کوسته بولا. ډګرښګین بوله ته اینه اسه کی ایموسته ګول تں امنی وڅاښټیڅ سه تع دی پولسه تی یاپمیج نه ټکی لات جے کلم کله تں تتی ایموسته ګول وعیں سته مادی جے مښ نوی اره وار کی اسیه با امکی دی پمیج ستع ګوه ایکه مښ  ایموسته ګول تں منچی ورں تں دوی درګعں کوله به.ایکه کله تں تتی ایموسته ګول تں بلیوک توان جے نه اترںوارایموسته ګول وعیں تں پمیوک ایا. امنی کله تع کویں ایموسته ګول وعیں امشیںسته اویج بوله لتری څنګں  کی اسیه امکی تول کودیوم جے ایکه مښ  په تتی ګښ ښآں ا تج بره دسته مښ  بدوی اشی له اسی .چه شترک امنی سه تں ګول تں ایکه بټه تں کی کودیوم کوسته نه بوته کدی کعبا!ایموسته ګول تںشترک کله تں تتی امکی کودیوم بلیوک نه اترں وارسته پوت ښټاتت. ایموسته لیلیواک سه سیں کلی ایکه کودیوم کوسته تں لی زره لسته نه کوتت. شترک امکی یاسته امه وعیںسته نفقه جے یوں واں سته بټه تں لسته که کودیوم کوسته بګانه ورں کودیوم تںپکڅی سته ای . ایموسته لیلیواک سه سیں کلی ایکه کودیوم کوسته تں لی زره لسته نه کوتت. شترک امکی یاسته امه وعیںسته نفقه جے یوں واں سته بټه تں لسته که کودیوم کوسته بګانه ورں کودیوم تںپکڅی سته ای . کدی کعبا امکی لتری چه کودیوم تں اویج بوله ای ایموسته ګول تں کله تں تتی پمیج ستع ګوسته ای . اچاک دی پولسه تی ا یموسته ګول شترک اچاک کتی پچیڅ سه تع دی پولسه تی دمکال تں تتی ایموسته ګول تںبلیوک توانی پعی یا. شترک اینه وام تںاچاک ایموسته ګول وعیں کں اڅوڅ اوریاسته پوت تں کیور اونګںسته بګانه کودیوم کوسته بګانه منچاں تں پتیان پمیوک ایسه چه ایکه مښ لسته که کودیوم کوسته جے ایکه مښ  په تتی ورں دی لسته که لی وارسته بټه تں  اوریاسته پوت ښټاں الی کی که . بلیوک ډګرښګین بوله ته اینه با کی ایموسته ګول تں ایکه کودیوم دی لسته که کی کتی منچاں سته شتان اسیا باسته آجست کتی کودیوم پمیوک نه ګوه.شترک ایکه کودیومه اچاک دی سکال نه اترں جے ورں دی اونګته وتع ه سته سبب با. شترک ایموسته ګول تں امکی لی لی لتری چه یوسته جے پیسته بټه تںایمسته منچاںمښ لسته که لی وارسته بټه تںدوی سناتت امکیاں تع پوپاتتی ایموسته ګول تں شترک بلیوک منچی ا مشیں سته تول تں چټه کولی لتری ست بی اشی تت چه ایکه کودیوم دی ایموسته ګول وعیں کں شترک بلیوک ډګروارسته سبب بیسه ا یکه مښ ا یموسته ګول سته کی لی نام چه کویں اسیابا سته بلیوک بلیوک وارسته ژی تلیک بوتی ایموسته ګول وعیں میوک تں وته واسته بیسه. ایموسته منچی ته اینه پتیان واای کی ایموسته ګول تں کوی ویک امکی چټه کولی لتری تع دوی نه اوکښه ی با اتکی ویک ایموسته ګول تں لی وارسته ا وتیں نشیںسته پوت منچاں کں نه ښټاں الی اسه کی که. ایموسته ګول تں کتی امکی بره پیوه ګول وعیں دوی سناسته وری ښچه تی اتوای سیه باسته آجست کتی کی کودیوم امکیاں نه کعا چه چوک تںویک منچاںسته شتان اسیا با. ایکه مښ امکیاں سته کودیوم تں دی ایموسته منچاں شک کعا کدی کعبا امکیاں سته کی دی عده ایموسته ګول تںنه پوړیه نه دی امکیاں ایموسته ګول تں لی کی وارسته بټه تں کی منچاں سته شتان اسیا باسته پام نه کعا.بلکه امکی ایموسته ګول وعیں سته کی کویں سته اوریاسته پوت تں لسته که اوبجیک کوسته بته تں لسته که لی وارسته پوت تں لسته که بتات کوسته اسیا با سته تں پوت پوت ګیټ بوتی ایموسته ګول وعیں اینه وام تں کیاں تں دی په تسته نه بوتت اینه بګانه لسته که لی وارمښ ایموسته ګول تں اوبجیک کوسته جے ایکه مښ په تتی لسته که لی وارسته پوت تں ګول وعیں کں اره وارسته بټه تں دویی سناسته بګانه اچاک دی ګښ ښاں اتجبرں دسته جے ایکه مښ په تتی  ایموسته ګول  وعیں کں اوښام وارسته اوبجیک لسته که ښټاں الی کی که ښی واستوک اینه شتان اسه کی ګول تں ښم لات چمتں بوله بګانه برں کارکتی امکی امتره  سه سیںسته دویی موټه کراسته بټه بټه تں ابل کتی ایموسته ګول وعیں لی وارسته پوت تں اوبجیک کوسته بګانه ابل کوله کی که .

کی کودیوم چی ایموسته ګول وعیں کں اوتیں نشیں سته پوت تں نه اترں سته سبب بیسه باسته شترک ایموسته ګول تں کله جی وعجوته تتی ایموسته منچاں سته اوبجیک تں سکال نه اترں پمیوک ایسته ای چی ایکه تں تتی ایموسته ګول وعیں زره لسته نه کوتت کی امشیں سته اوبجیک تں ایکی اره وارتں لسته که بتات نه کوتت ، کدی کعبا ایموسته ګول تں کله تں تتی سوره کچی دی شتعاں سته  ډ ګروارتں تتی لسته که ایموسته ګول وعیں کودیوم نه کوتت نه دی  ایکه تں امکی  په تتسته بوتت ایکه مښ سوره کیوع کیوع ډګروارسته سبب دی بیسه .

کی نه اترں چی ایموسته ګول تں اسه با سته لسته که منچاں یاسته کودیوم تں لسته که برں کارنه کعسته سوره ایکی مښ په تتی آړه امکی منچی چی ښآع اوتیاتت امکیاں مښ لسته که دوی سنه تی امکیاں سته اره وارتع لسته که کودیوم نه اونګته سته تں تتی اسه سوره ډګرواراینه اسه کی ایموسته امکی ښاع اوتیالاں تں سه تں دیوتره پلنګں زکوه وګسته بوتت کدی کاټ مښ امکیاں سته ګښ ښا اونګسته بوتت کدی شتیچ کتی مکا سته بوتت ایکی تں تتی سکال نه اترں پنع امکی ښآع اوتیالاتں می نه پمیوک نه اڅسته بلکه څنګں ګول وعیں تں ایکی ډګروارپعاته ایکی تں تتی سکال نه اترں سته سبب دی ګول وعیں کں بوته .

اینه تں تتی بلیوک ګول وعیں ښآع اوتیاسته بګانه زره لسته نه کوتت .

ممکن است شما دوست داشته باشید