روزنامه وطنداران

چی سه پټیاره بګعام اټال(برګمټال) ولسوالی تں بی سیم مخابراتی شبکه سته کودیوم اوکښه یا

نورستان ولایت برګمټال ولسوالی تں چی سه پټیاره بیسیم مخابره سته انټن اوڃه سته بی.باخترسته ښوپعله تں نورستان ولایت سته اماچ ښے واستوک وری وله تی اینه بګانه معلومات پعه تی ګجیکو: چی سه پټیاره نورستان ولایت سته بی سیم شبکه انټن کویں جمهوری نظام تں آړه شتعاںپارستعں نش پنش کوسته بیسی شترک اینه دری ولتں اسلام امارت سته ښے واستوک پارستعں پام کوسته مښ سوره سته بدنشیں منچاں سته دویی سناں مښ پلکه دی اوڃسته بیی کی که.ایکی کودیوم شترک ایموسته نورستان ولایت سته بګعام اټال ولسوالی سته منچاں سته سکال نه اترں په روک بوله کی که پتیان پوعوانه کعا.اسلامی امارت سته ایکی کودیوم تں تتی نورستان ولایت سته منچی اچاک دی پولسه تی بګعام اټال ولسوالے منچی بلیوک ښاتی تی اچاک دی لسته که ایموسته ګول وعیں کں کودیوم کوسته بګانه لسته که پوت ښټاسته بګانه شتان کوتت.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید