روزنامه وطنداران

پیره‌زال و آیی گتاچ

نبیسوک: خیرمحمد گمشاد زهی

 به غدیمئ سالان پیره‌زالی گون وتی گتاچین بُزا به کهنین هلکی زنده گوازینت. ای هلکئ گس و دیوال گیشترکی ډلیته و کپ و ډل اتنت. یک روچی سکین اوری گوارت، پیره‌زال وتی گتاچا گشت: اوره گواریت رادگ بئ که ترا به دیوالی آشکی کیمئ چیرا برین که اِدا اور و آپه گیت، گتاچ گشت: منه نه‌ریین همدا جوان انت، آیی هبر پیره‌زالی سرا جوان نه لگِت، پیره‌زال آیرا گشت: اگه اودا مه روئ ترا سکین سزای دیین، ریین و کسابا کارین که ترا بکُشیت و بورگ، بورگ بکنت. پیره‌زال کسابیا شُت و رندا شه آیی سوج گرگا گُشت: برون منی گتاچا بکُش که منی هبرا نه کنت و کیمئ چیرا نه روت، کساب گُشت: من به ای اورا شُتگه نکنین، پیره‌زال گشت: اگه مه‌روئ ریین و آهنگرا کارین که تهی کارچانا پروشیت، کساب گُشت: په چی نه‌روئ؟ بره!، پیره‌زال آهنگریا شُت و گُشت: برون کسابی کارچانا پروش و چُک چُک کن، کساب نه روت گتاچا نه کُشیت و گتاچ به کیمئ چیرا نه روت. آهنگر گُشت: من به ای اورا جای شُتگه نکنین. پیره‌زال گُشت: زانین، لوټئ که رودئ آپانه تهی جانا بیارین که تهی کوره و آچشا زیان بکنت. پیره‌زال رودیا شُت و گشت: برون آهنگری کوره‌ای اشکر و آچشا بکش، آهنگر نه روت و کسابئ کارچانا نه پُرشیت، کساب منی گتاچا نه کُشیت و گتاچ به کیمئ چیرا نه روت. رود گُشت: من جای شُتگه نه‌کنین، پیره‌زال گُشت: اگه مه روئ، من اوشترا کارین که ترا بوارت، رود پسوی گُشت: بره دگه په‌چی اوشتاتگئ؟، پیره‌زال اوشتریا شُت و گُشت: برون رودئ آپانا بور، روده نه روت و آهنگرئ کوره و ایشکر و آچشا، نه کشیت، آهنگر کسابی کارچانا نه‌پرشیت و چک چکه نه‌کنت، کساب گتاچا نه کُشیت، گتاچ به کیمئ چیرا نه روت. اوشتر گُشت: من به ای لچ و اورا جای شُتگه نه‌کنین، لگُشت انت.

پیره‌زال گُشت: زانین تهی دله لوټیت که گُټو بئی، انون دسگیا ریین که بئیت و ترا گُټو بکنت. پیره‌زال دسگیا شُت و گُشت: برون اوشترا گُټو بکن، آ منی هبرا نه منیت و رودئ آپانا نه‌وارت، رود آهنگری کورۀ ایشکر و آچشا نه‌کشیت، آهنگر کسابئ کارچانا نه پرشیت و چک چکه نکنت، کساب گتاچا نه‌کشیت، گتاچ کیمئ چیرا نه‌روت. دسگ گُشت: به اور و لچا من جای شُتگه نه‌کنین. پیره‌زال گُشت: ریین موشکا کارین که ترا بچنت، چُک چُک و پچک پچک کن، آ نه‌روت اوشترا گټو نه‌کنت، اوشتر رودئ آپانا نه‌وارت، رودئ آپ آهنگری کوره‌ای اشکر و آچشا نه‌کشیت، آهنگر کسابئ کارچانا نه‌پرشیت، کساب منی گتاچا نه‌کشیت، گتاچ به کیمئ چیرا نه‌روت. پیره‌زال گُشت: لوټئ که پشیکا بیارین و ترا به تهی سزا برسینین، موشک گُشت: پشیک گجا تهی هبرا کنت، ویلا وترا ژند و ژیل مه‌کن و آیی سوجا مه‌ره. پیره‌زال پشیکیا شُت و گُشت: برون و موشکا بور، موشک دسگا پچک پچک و چک چکه نه‌کنت، دسگ اوشترا گټو نه‌کنت، اوشتر رودئ آپانا نه‌وارت، رودئ آپ آهنگری کوره‌ای اشکر و آچشا نه‌کشیت، آهنگر کسابی کارچانا نه‌پرشیت، کساب گتاچا نه‌کشیت، گتاچ کیمئ چیرا نه‌روت. پشیک که موشکی گپتنئ ارمانی ات، گُشت: هبرا گونډ کن و بگُش که موشک گجا انت، موشک توارا اوشکت و شه تُرسا دسگی پدا کپت، دسک اوشترئ پدا کپت، اوشتر رودی آپئ پدا کپت، رودئ آپ آهنگرئ کوره‌ای پدا کپت، آهنگر کسابی پدا کپت، کساب به گتاچی پدا کپت، گتاچ به کیمئ چیرا پترت. ای وړا پیره‌زال به وتی مخسدا رست.

ممکن است شما دوست داشته باشید