روزنامه وطنداران

پکتیکا کوچه زلزلا انوېنې ۱۰۰۰ ګوشینګېلاینا جوپېکستا ڵمېلیی آنجوېن بیچ

پکتیکا ولایتس برمل ولسوالی کوچه هزار ګوشینګېلاینا ڵمېلیی شروع بوی سن. اېمه ګوشینګېلا برمل ولسوالیس ډنګر لیګد منطقا کوچه جوپا. پکتیکا ولایتس طبیعی حادثایه پوړا مبارزاس رییس منصور حماس کدا: اېمه ګوشینګېلاینا جوپېکستا مصرفی انډېوال ملتېلاینا سازمان او (ادا) موسسا ګرای دېن ګورېیا. معلوماته رویدې هر ګوشینګ سره پنج هزار امریکایی ډالر مصرف با. اوچېنیس وړی سې، ګه مه ولسوالیس بو ګنات تکالېنا ګوشینګېلیی پچوالی النجنی دې نسوی سن، او ابت سرپناه دې اوړتا زندګی کیا.

ممکن است شما دوست داشته باشید