روزنامه وطنداران

په ۱۰۵ ضلر رستگین کهولا شه طبیعیین دپ دیگانی نیمگا مان خاشرود کمک بوت

نیمروزئ ولایتی دپ دیگانی دیم گیریئ ریاست گون (WFP) یا تپاکین سازمانئ ورگیین چیزانی ادارۀ همکاریا به ۵۰۱ کهولا که شه طبیعیین دپ دیگانی بابتا ضلر دیستگ انت، کمک کرت. ای کمک بریبر گون طبعیین دپ دیگانی دیم گیریی ادارۀ صدر و ای موسسه نمایندگ کوت و بار زورگا داتگ بوتنت. ای کمک ۲۰۰ کیلو آرت، ۲۰ لیتر روگن، ۲۱ دانگ گونډوانی نانُک و ۲کیلو واد به هر کهولی داتگ بوت.

ممکن است شما دوست داشته باشید