روزنامه وطنداران

په پنجاه خوار و بزگین کهولا مان نیمروزئ ولایتا مرگئ چوکوئ مزن کنگئ دستگاه داتگ بوت

نیمروزئ ولایتئ میاربروکانی کارانی اداره صدر باختر آژانسئ احوال کارا گشت: ای دستگاه گون وتی پوره ین امکاناتان په ۵۰ خوار و بزگین کهولا شه میار بروکانی کارانی اداره (UNHCR) نیمگا داتگ  بوتگیت. آ گیش کرت ای دستگاه په ای مخسدا داتگ بوتنت که خوار و بزگین کهول گون آوان کار کننت و په آوان کار بریبر بیت و ای کهولانی گزرانین سکی شه بین بروت. آ گیش کرت: ای کهول دیمترا راجستر بوته تنت.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید