روزنامه وطنداران

هند وتی سفارتا  مان کابل پدوارگ پاچ کرت

باختر آژانسئ احوال کار حال داتگیت  بریبر گون هندئ ډنی کارانی وزارتئ اعلامیه، ای ملک وتی سفارتا مان کابل پدوارگ پاچ کرتگیت.

هندئ ډنی کارانی وزارت گشته که ای ملک گون اوگانستانا تاریخی و ربیدگیین بستگی داریت و یک فنین ډلی را  لهتین مسئلانی بابتا مان کابل دیم داتگیت. هندئ لهتین ذمه وار گشتگ انت که هیچ چارگ بید ارتباطئ دارگا گون اوگانستانئ اسلامیین امارتا ندارنت.

پمیشا هندئ ډنئ کارانی وزارتئ کمککار کابل آتگیت  و گون اوگانستانئ ذمه داران گند و نند کرتگیت.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید