روزنامه وطنداران

هندوستنې افغانستان پلا پوړا پیری بکار روابطنا اېړنیأ کېویی سې

افغانستان اسلامی امارتس کنوالی ڵمېلاینا وزیر امیر خان متقی هندوستان کنوالی ڵمېلاینا وزارتس سکرتری جی پی سنګ او ملتنا یاران هیئت پلا لشچال بیک.

اېمه لشچالی کوچه افغانستان او هندوستان منجه دیپلوماتیک روابط، دو تلنا تجارت او بشری سمړنې سره اغتېلا بیچ.
کنوالی ڵمېلاینا وزیرې هندوستان کنوالی ڵمېلاینا وزارت او حکومت نمایندګی‌دې اوی پُروالی هیئت آنتې بیی ایک کدکن او اېلو دوکه وطنېلایه منجه ای بکار آنجوان بایکن او مندو هندوستانس پچوالی بشری او صحی ونټه کوچه سمړنې اودای مننی کېکن او پاپېړان کېکن، ګه هندوستان افغانستان کوچه  باید تانک تستلېن بوی پروژایه سرای دې آنجودن، تانک دیپلوماتیک تکګرستا فعال کدن او افغانستان خلکه آنتې  قنسلی خدماته پوړا کدن کېولوالا رکمېدې افغان محصلین او ناسازنه آنتې.

هندوستنس هیئتستا کدکن ګه مه افغانستان پلا پوړا پیری بکار روابط اېړاکن او تانک سمړنې آنتې دوام داکن او شرېکن ګه هندوستان تیا افغانستان پلا بېلابېل ونټه کوچه سمړنې او ڵام کېنی بابته غور کاکن او اخولې کوتور ګه اېمه پچبله کوچه افغانستنس صادرته پوړا تانک سرحدېلا او بندرېلنستا دوړی او صادرات وټوی ساله نسبتېدې بو بوی سن، مېمه ونټې کوچه تیا لا لوهانګرې برابر کدن ګه افغانستنس صادراتی  لا بو بن او افغانستنس اقتصاد پلا سمړنی کې. پڼنی کوچه اېلو تصمیم درېن ګورېکن ګه دوکه وطنېلایه منجه تیا ایک او پېک بو بې.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید