روزنامه وطنداران

هشت ملکئ  امنیتیین  شورای سلاکار:اوگانستانئ امنیت به مچین ملکانی پایدگا انت

هشت دمگیین ملکئ  امنیتیین سلاکار گشنت که اوگانستانئ امنیت به مچین ملکانی پایدگا انت و به ای باروا باید گیشتر جد و جهد بیت. هشت ملکئ امنیتیین شورای سلاکارانی دیوان مان تاجیکستانئ بنجاه برجم بوت. بر ای دیوانی گډیین  سرا سوگه بوت که اوگانستانئ امنیت به مچین ملکانی پایدگا انت، بلی نه باید به اوگانستانئ تهیین کاران دست مان داتگ بیت و امنیتئ برجم کنگ باید اوگانستانئ استمانی دستا بیت. بری ای دیوانا سوگه بوت که مچین ملک باید وتی رابطه گون اوگانستانا سک کننت و په اوگانستانی روش و درایین ډنی و تهیین سیاستا گون اوگانستانا همکاری کننت. مان ای دیوانا چین، ایران، هندوستان، ازبیکستان، قرغیزستان، روسیه، قزاقستان، وتاجیکستانئ ملیین امنیتئ شورای سلاکار کوت و بار زرته تنت.

ممکن است شما دوست داشته باشید