روزنامه وطنداران

نیمروزئ جنین زاگ: شه اسلامیین امارتئ  تصمیما په حجابئ بابتا پشت پناهیه کنن

نیمروزئ جنین زاگ به  دیوانی مان زرنجی شارا وتی پشت پناهی و بالا بندیا  په اسلامیین حجابئ برجم کنگئ بابتا جار کرتنت.

باختر آژانسئ احوال کار حال داتگیت  بری ای دیوانا گیشتر شه صد جنین زاگ کوت و بار زرتنت. بری ای دیوانا  ای جنین زاگ حجابئ ساتنا شه جنین زاگانی نیمگا اهمیت کرز زانت انت. جنین زاگ مان ای دیوانا اسلامی دینئ سوگه آنه به حجابئ باروا اهمیت کرز زانتنت. بر ای دیوانا آ شه اسلامین امارتئ تصمیما به حجابئ باروا وتی پشت پناهیا درشان کرتنت.

ممکن است شما دوست داشته باشید