روزنامه وطنداران

نیمروزئ استمانئ وشآلی شه امنیتئ برجم بوهگا

شه اسلامیین امارتئ حکومتئ سرا تا انون امنیت مان نیمروزئ ولایتا برجم بوته و زرنجئ شارئ مردم شه امنیتیین واکانی تچ و تاگا وشآل انت. باختر آژانسئ احوال کار حال داتگیت که زرنجئ شارئ استمان گشنت : شه وهده که اسلامیین امارتئ حکومت بنا بوتگیت تان انون امنیتیین وضع جوان بوته و مردم به شپ و روچئ هر وهده و پاسا په شریی گشتگه کننت. آوانی لوټ شه امنیتیین واکان ایش انت که به امنیتئ برجا دارگا گیشتر جد و جهد کننت. ای ولایتئ امنیتیین ذمه وار به ای باورا انت که امنیتئ برجم کنگ آوانی مزنین ذمه واری انت و شه استمانا لوټنت که به ای باروا گون آوان همکاری کنت.

ممکن است شما دوست داشته باشید