روزنامه وطنداران

نورستان کامدیش ولسوالے تں پوت ایپاں کودیوم اوکښه یا

نورستان ولایت سته فواید عامه وزارت سته ښے واستوک ګجیکو:کامدیش ولسوالے تں ۱۲،۱ کیلومیټر الی پوت اوجوپچوعه ایپاسته سته کودیوم اوکښآسته بیسته ای. باخترسته ښوپعله نورستان ولایت سته فواید عامه ر یاست سته جیښټ مولوی محمدنبی ګجیکو: ایکی پوت کامدیش ولسوالے سته مریاں ګعام(میردیش) بدنشیں پووه سکال کتی کوری  اڅسته تں تتی پوت نشیں ګے سی شترک لے ښګین بوله مښ اینه درے ولتں فواید عامه وزارت پارستع برں کارکوسته مښ ۴،۴۸ ملیون افغانی به ګتی تره ماس تں اتیوع کودیوم پوړاسته بوله کی که پتیان پوعوانه کعا.

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید