روزنامه وطنداران

نورستان ولایت سته پولیس مرکزستعں ۱۰۵ ماچ پولیس نوکسیه

نورستان ولایت سته ولایت حافظ محمدآغاحکیم ګجیکو:

نظام ایپاسته بلیوک سکال قربانی وګته اینه بګانه اینه شترک سته نظام سکال قربانی مښ په تتی بلیوک سکال ابل جے وچپلسیک پټیاره پمیوک ایسه ،اچاک دی سکال کتی قربانی تں شترک دی اویج اسه اینه بګانه شترک نورستان ولایت سته پولیس سته مرکزتعں کښعں کتی ۱۰۵ماچ تں ویک پولیس ګول لسته که اوښام وارسته بټه تں پمیوک ګاسته بګان اینه مرکزستعں امشیں سته فراغت سته سند بدویی اشیا چےایکےامکی پولیس تعں ګول تں اوجوپچوعه لست که ښم لات چمتں بوله بګانه کودیوم اونګں سته بولا کی که.سوره امکی امشیں سته کودیوم لسته که برں کارکراسته بوله.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید