روزنامه وطنداران

نورستان ولایت سته آړه بدنشیں آړه پروژه سته کودیوم اوکښه یا

نورستان ولایت سته ګعام دی اوکښه تی پټله کوسته ریاست سته پارستع لتری سته دویی سناں مښ نورستان ولایت سته کتیوی(کانتیوا) پڅل ګعام جے کامدیش ولسوالی سته بزګل جے مریاں ګعام(میردیش) بدنشیں نورستان ولایت سته ګعام دی اوکښه تی ایپاسته شال ګعام پټلی کوسته ریاسته دویی سناں مښ اتکی بدنشیں سته اوکښه تی ایپاں بټه تں اوراں(شوری) مښ آو پعواسته کی آړه پروژه سته کودیوم بګانه دوشیال کعه. آسته کنه موتں چے اینه بګانه می اسی اتکی نورستان ولایت سته پله والی حافظ محمدآغاحکیم دی اتکی اسی: پله وا والی اموسته وری وله تں امکی پروژه کی آو پعواسته کی پروژه ای با امکیاں سته کودیوم بګانه سوره امکیاں سته معیں وای بوسته بګانه وری وله تی نورستان بدنشیں سکال بګعیں کی بعزه اسه باسته سته اوجوپچوعه نشیں ګوآو(آب) پیسته تں تتی اسی که اتکی کنه موں تں بټه اونګں لاں تں اموسته وری وله یا. پله واوالی صاحب اموسته وری تں اوتاکعا.نورستان سته آړه امکی دنش چےاتکی شترک دی که شته پاک آو اتکی منچاں تں بدویی نه اڅته ایموسته اینه کودیوم اسه کی امکی بدنشیں لسته منچاں تں آو پعواسته بګانه لسته که کودیوم کوسته بولا کی پتیان پوعوانه کعا.ایکی کنه موتں نورستان ولایت سته شال ګعام اوکښه تی پټل کوسته ریاسته جیښټ مولوی احسان الله موحد دی وری وله یا:ایکے اموسته وری تں اینه بګانه معلومات پمیوک ته تتی ګجیکو:امنی آو پعواسته کی پروژه ای با امکیاں اوجوپچوعه دوڅ (۱۰)ملیون افغانی مصرف بول ای کی که پتیان پوعوانه کتی سوره ایکے مښ سکال بګعیں امومښ په تتی نمچ امو(مساجد) سوره مکتب مښ په تتی آړه اوښه امو(شفاخانه) دی لسته شته آوپعالا کی که وری وله تی اینه بګانه کی منچاں کودیوم کوسته بګانه ابل کوسته بولا کی که پتیان پوعوانه کعا. ایکے اموسته وری تں اینه بګانه دی وری وله یا کی!امکی ټنګں اوجوپچوعه یونیسف اداره پارستع پعسته بوتت کی که.

ممکن است شما دوست داشته باشید