روزنامه وطنداران

نورستان ولایت تں ۵۰۰تں ویک امه وعیں مښ سولرکوکر پعه تی دویی سناں ته بوته

نورستان ولایت سته ښے واستوک تعں اینه وری باخترسته ښوپعله تں اینه بګانه پتیان پوعوانه کعا کی!بلیوک نوښټاں نورستان ولایت سته ۵۰۰ امه وعیں سولرکوکر دویی سناں سته بولا کی که. ایکی ښے واستوک اوتا کعا کی امکی سولر پعسته مښ اینه ابل کوسته بولا کی امکی منچی په موں اویج بوله بګانه کی! بن (جنګل) نه پټله کی که.نوستان ګول تں منچی سکال بګعیں امشیں سته اوبجیک تں زواردی وزداردی ده پښچه تی امشیں سته یوں واں ایپاله ای. کدی کعبا نورستان ولایت تں ګاز جے تیل سته اسانی وعں سته نه بول اسه .

ممکن است شما دوست داشته باشید