روزنامه وطنداران

نورستان ولایت تں کښالاں(معتادں) اوښه کراسته کودیوم اوکښه یا

امکی کښاں لاں اوښه کراسته بګانه نشریک نورستان ولایت سته څنګں ولسوالیں ستعں امکی کښاله سه سیں وپسیاسته کودیوم اوکښه یا.باخترسته ښوپعله دیګعں نورستان ولایت تں سکال بګعیں کښاله نورګرام ولسوالی تعں وپسیاسته بیسته ای،اچاک دی لسته که اوښه کراسته بګانه امکیاں کں شپه ییسته اوښه اموں تں وپسیاله بوله کی که شپه یسه.نورستان ولایت والے سته کودیوم ساټ زرمحمدباخترسته ښوپعله تں ګجیکو:نورستان ولایت تں امکی کښاله لیلیواک سه سیں سکال بوم استه تں تتی بلیوک اپتاربوں سته سبب بیسه اینه بګانه لسته اینه بولا کی چوک نوښټاں سته امکیاں سته میوک دمسته بولا کی که امارت سته ښے واستوک پارستع دی اینه دی بګانه کودیوم کوسته بګانه پوت وعاں سته بیسه کی که پتیان پوعوانه کعا.ډګرښګین بوله مښ ایموسته ګول تں امکی چټه کولی لتری بلیوک سکال بیسته ای ایموسته ګول وعیں سکال نه اترں مښ میوکں میوک ای.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید