روزنامه وطنداران

نورستان ولایت تں پوت ایپاں کودیوم بلیوک نوښټاں پمیوک ګاسته بوتت

اچی واس کویں کی!سرطان ماس سته نشتروی واس تں نورستان ولایت تں منچاں کودیوم کعسته بګانه امکیاں مښ یوں واں سته دویی سناسته بګانه سکال پروژه سته کودیوم اوکښه یا.باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: اینه وری شپه یسیه کی نورستان ولایت چےګول سته سوره ولایات چارں لسته که اوجوپچوعه ایپاسته بټه تں سکال کودیوم اتکی نه بیسته ای اینه بګانه کی امکی کودیوم اچاک دی لسته که بوله بګانه کودیوم کوسته بولا سوره منچی دی امشیں سته اوبجیک کں یوں واں بدوی اشیله کی که شپه یسه کی!پوت ایپاسته بګانه کودیوم اچاک دی لسته پمیوک اله بګانه امکی کودیوکولاں کودیوم کعسته پکعه (مقابل)تں ګوم پعسته بوله کی که.نورستان ولایت سته والی اینه بګانه وری وله تں تں ګجیکو:امکی کودیوم کولاں ګرجارسته کودیوم کعسته پکعه دوڅ کیلو ګوم تں ګرجارګعں تی پعسته بوله کی که شپه یا.ایموسته  ابل اینه  اسه کی اینه کودیوم تں تتی اراله ته منچاں سته یوں واں ښټاسته بوله سوره راله ګول دی اوجوپچوعه ایپه یسته بولےکی که.ایموسته نورستان ګول بلیوک کویں ستعں امکی جیښټ بولاں لسته که برں کارنه کعسته تں بلیوک کودیوم اتکی نه بیسته ای سوره ایموسته منچی بلیوک ڃرں ڃرں(مشقت) وعیں اوبجیک کوتت.اینه بګانه مرکزی حکومت سته سکال برں کوسته تں ایموسته منچی آښ(امید) وا ای.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید