روزنامه وطنداران

نورستان ولایت تں دیوک (کولارا)بعزه تں تتی آړه منچی معسته ای

اینه دری ولتں سکال ګول ډګربوسته مښ په تتی سکال نه اترں ایموسته ګول وعیں تں پمیوک ایسته ای امکی نه اترں مښ په تتی شترک نورستان ګول تں دیوک(کولارا)بعزه سته بعزه تں دی اتیوں ګتی ایموسته ګول وعیں کں نه اترں سته دیوپریک بیسته ای.باخترسته ښوپعله تں ګجیکو:آسته بعزه تںتتی چےاینه درے ولتں ایموسته نورستانی ګول وعیں تں پپته سه دیوک بعزه اسه چے ایکی بعزه تں تتی کښعں کی دیوماچ معسته ای،آړه سوره دی ایکی بعزه تں اتیوں ګوسته ای. اینه  بګانه مرکزی حکومت سته دویی سناں تں اچیں تتی ای چے ایکی کودیوم تں تتی ایموسته ګول تں سکال اترں تعں منچاں لساسته بګانه ابل کوسته بولا کی که.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید