روزنامه وطنداران

نورستان ولایت تں بں پټه سته میوک دمسته بګانه ۱۰۰ماچ تں ویک سمعاسته بیسته ای

نورستان ولایت سته والی حافظ محمدآغاحکیمی ګجیکو:نورستان ولایت سته ښے اینه وری تں پعیسته ای کی!نورستان ولایت تں امکی بن لسته که اته دمسته بګانه ۱۰۰ماچ تں ویک درروں شتارواسعیں تعں اچاک دی لسته که ګو لسته اره واراچاک دی لسته که اته دمسته بګانه ابل کوسه بولا کی که شپه یسه کی!ګول تں اچاک دی لسته اته دمسته بوله کی که ګول تں اچاک دی ښنګریک اته دمسته بګانه نورستان ولایت سته کیوع کیوع بټه تں بن پټه ستعں لساسته بګانه اومحافظتی قطعه ایپاسته بګانه لسته که دمتال کودیوم کوں بل لیلیواک سه سیں کودیوم تں په دماں سته بګانه چے کودیوم لسته که زعں تی ښنګیراکتی ابل کراسته بګانه کودیوم پلوشاسته بوله کی که اینه بګانه کعوجی ګښ ښآں جے تول کودیوم اته دمسته بګانه کودیوم کوسته کں افغانستان اسلامی امارت  دی اینه بګانه برں کارکعسه کی ګول سته اره واراته دمسته بولا کی که برں کارکوسته بوته چے ایکی کودیوم مښ نورستان ولایت تعں امکی ده شتعاں سته میوک دمسته بولا کی که .

 

ممکن است شما دوست داشته باشید