روزنامه وطنداران

نورستان ولایت بن پښچی تی اولسی سته یسته بګانه ابل کوسته بوته

جوزاما س سته پوچ بولی واس تں نورستان ولایت نورګرام ولسوالی تں بن پښچی سته تں تتی سکال تی لتری سته تاوان پمیوک اڅسته ودعیک اسه اینه بګانه ایکی انګوں یسه سته کودیوم بلیوک اچاک دی ابتدایی لتری مښ  چوک دی نوښټاںیسه سته بولا کی که ابل کوسته بوته .نورستان ولایت سته ولایت زرمحمد باختر سته ښوپعله تں ګجیکو:ایکی انګوں یسته بګانه دولت سته اموسته به ی سته تں ویک سوره منچی دی امشیں سته دویی سناں مښ ابل کوتت چوک دی نوښټاں ایکی انګوں یسله  چیے ایکے ایموسته منچاں سته لتری سته تاوانی سکال نه پعالا کی که.

ممکن است شما دوست داشته باشید