روزنامه وطنداران

نصیحت دې پروی کدانی

کوتی جن تانک شلداړ بوا او زیپستا پلا زندگی کېیا تاییک او یو جن کوتور گه باید بواس احترام او خاتری کېن گورې تخول نه کېیاتاییک. ای دوس گه سُر ننگک دن آچ بو وارخطا او خوشحال رکمېدې گوشنگ پولیک او تانک زیپستا آنتې کدکن: نن وېل مېنا بو ای شیرین انډیوالم مهمانم آس گه بو چیر با لشوام نه آس او تی لمه اه بو خفا به  بوا آم، سه بو ای عصری او با کلاس، تحصیل کردا او متمدن شخص آس، کوشش که گه تی پوړا اه هیچ رکم کمی احساس نه کم او انخول دسترخوان تیار او آمادا که گه تی کوچه هیچ کمی لشن نه گورې، اېته اېنایه آمادا کېیا گه تی کار به اېویأ نه تن او تیس اېکستا دې نه دمې، انخول نه بې گه سه یان مېنه سره ا‌ذی گه اه اېلووار چیر نېتا تېنه اودېکه اوا آهم او تو انخول ای کو آمادا کېویأ سې گه اېکس ارزشی به نه دارا او زیپستا آنتې کدکن: بوستم به اېسه گوشنگ حویلیس کوچه تلنی سی ڵجایېکه نېیا انخول نه بې گه مېنا انډیوالم کوتور گه پوړا به کدکم بو عصری، تحصیل کردا او مدرن شخص آس تی لشدن او یو ڵام مېنا کسرشانستم باعثی بې. زیپې به گه همیشا تانک پانجستا دوریأ آچ، کدکن صحی سې اطاعت بگا. زیپستا آنتې اېمه اغت کېنی دې پتای بازار تلن شاړیک، کودن گه بازره پولیک می هر کو گه لازم آییک( مېوا، شیرینی، پې…) جانې پلا گورېچین. بوستا گه دورې پچکنه تستوا آییک میس او زیپستا چیکه اغتی ارېویأ آییچ، میدې اوړتا گه تانک سُنجستا آنتې کومې کدې ورې ورې اېمه گوشنگېدې کنای پېک او ناریی نه نیک گه نن وېل گوشنگ درې  تاگه انخول نه بې گه میس پوڵستا انډیولی می لشدن او میس لشنستایدې پوڵه لجې او اېلو بیی بایکن گه گوشنگ دې کنای پې او هر وخت گه اېلو مهمانی خلاص بچ او میس پوڵستا انډیوالی پچبل تانک گوشنگې پې یان اه ژنگه گوشنگې پم.

وری هوا به اندرا بوا آییک او گوشنگ ترک کېکن او اېړکن گه اېسه پارک گه مې گوشنگې کویه وکا سې ته پارکېکه پې، اندرا او سدال وېل آچ، عصا استیی او ډبگنی درېویی آییک اېړاییک سرک لشټیأ کډای دې وټې بدې میس توانی نه داراییک گه مه کډای دې وټې بو چیر الی کډا کویه سرگردان آییک گه کوتور گه اېمه کډای دې وټی الی دنه ای بو ډولی، اصولی او شیک جوان سره نظری شچچ. جوان: سلام بوام. مه پوړېن بندای به جواب دېکن: علیکم السلام پوڵېم. کټلای کدکن: کوتور انخول اندرا او سدال وېله یه سرگردان آی؟ یمنا گه اه تو کمک کمې. پوړېن بندای آه هنکن او کدکن: الله جل جلاله خیر دېکی، اېړیأکم اېمه کډای دې وټم او پیاده رو گرای پارکې پم. جوانې کدکن: بوام اگه اجازیأ تې اه تا پارک جا یارنې بم، اېمی خاترې اندرا او سدال وېل سې انخول نه گه ژنگه چو مشکلته گرفتار بی. بوړېن بندای کدکن: پوڵېم جوانستې کوچه برکت چنیأن نه اه تانکې پاکم تو تانک ڵمه پوله انخول نه گه مېنه خاترې تو تانک هدفستېدې نه دری. مه جوانې جواب کوچه کدکن: اه اېمه شهرېدې نه آم اه ای دوستستم گوشنگې پېیاهم گه کلېلا کلېلا بگا گه تی اودېکه پېوا نه آم. بوړېن بندای کدکن: هندې جالب او اړنېکالی اغت سې، نن وېل مېنا پوڵستم اودېکه به تیس ای بو دنهونا انډیولی یا او تیس مهمانی آس. یو جوان حیران بیک او مه پوړېن بندا اودای اوهت کېکن بیی خولگې تو گوشنگ دروا نه آی او گوشنگ دې کنای نېوا آی او یو بیی بایویأ سې گه پارکې پیی؟  بوړېن بندای آه هنکن انخول حال کوچه انچستایدې ایریک شاړیک او لگه بند بند بگاچ کدکن: پوڵېم اه تانک اووستم اودای ارېکم گه تانک زیپستا آنتې کداییک: یادای تې گه مېنا انډیولستم ایک دې پوړا بوړېن بوستم حوېلیس کوچوالا گوشنگېکه نیأ دې انخول نه گه مېنا انډیولم ای بو عصری او تحصیل کردا شخص آس تی لشدن او اه بوستم موجودیت سره لجیاگم. میسی خاترېگه اه تانک پوڵستم بو بیی باییکم او اه نه اېړیاکم گه دوستستا پوړا گه کاو سال دې پتای می کوېکه اگا او ای تحصیل کردا او با کلاس شخص آس، اېمه خمیدا قد او چوگوټ بوا صورت او ډبگکالی استنستم دې تیس لجنستا باعثی بم او پوڵستم شخصیتستا اکوړې اچمن.

جوان بوړېن بنداس اېمه اغتېلنستا ارېک دې پتای اړه جوټیک او انچنستایدې ایریک پل بیچ، بو خفتانی استای لگه بند بند بچ او بوړېن بندای تانک کچا کوچه تړگه درېکن، مشو کېکن او کدکن: بوام! کاو سال بگا گه اه بوا عظیم نعمت اودای محروم آم، اودې خواهش کاکم او بو خوشحال بیاگم گه بوستم جایه تو مهمانم بی او ای وکا رستورنېکه ایی اېنی خاترې پمان اگه تو قبول کیا. بوړېن بندا انخول اووا دارکس حسرت کوچه پېک او فکر کېکن کاش میسی پیری میس پوڵه به تیا، بوړېن بندای جوان آنتې کدکن: نه پوڵېم تو تانک دوستستې لشنی خاترې په حتماً سه تېنا منتظرې آس. جوانې کدکن: نه بوام نن وېل اه اېړیاکم گه تېنه پلا تم او تانک دوست آنتې به زنگ انیاکم گه منتظر نه درې. بوړېن بندای به میس اغتی قبول کېچان او دوکه ایی اېنی خاترې رستورانت بل شاړیچ. کودن که رستورانت کوچه پولیچ انډیولستا زنگ انکن گه چو آی اه تېنه منتظره آم؟ مه جوانې جواب کوچه کدکن: نن اه بوستم پلا آم او بوستم خدمته آم سبا وېلېکه تېنا مزاحمې بیأکم. بوړېن بنداس پوڵستا گه میس اغتی ارېچان تعجب کېکن گه کوتور اول خو می کدویی آییک کېوالا آم او ابت می پلا بویی به آس؟ مه پوړېن بنداس پوڵستا کدکن، بیی بوستې پلا یمنا او بو تړ بیک، بدې مه جوانې قبول نه کېکن او اېړکن که انډیوالی به تانک زیپستا گورېتا اېمه رستورنې اې. آدرس دېکن گه تاگه سه او زیپې به الی رستورنتېکه اې او اېمه اغت اودای بې خبر آییک گه یومه بوړېن بندا میسه انډیولستا بویی آس. بالاخرا هندی چیر نېتا انډیوالی او زیپی بو اذنا او شیک چېلا منجتا می کویه پولیچ. کودن گه مې بوړېن بندا لشکن بو وارخطا بیچ، بوړېن بندای گه اووا او سنجستا حالی لشکن اېمی خاترې گه ته نه شرمن انخول شاړان او موټکی شاباس کېکن گه گویا اولین گوزری سې گه مې لشی تاگه می انډیوالی نه مولې گه یو تیس بویی آس.جوانی یو بوړېن بندا تې آنتې معرفی کېکن او میس قضییی تې آنتې قصا کېکن او بوړېن بندا حال سره تاسف کېکن. اندکو چیر پتای ایی اېړکن، کودن گه ایی تیار بیک مه جوانی لشکن گه بوړېن بنداس استه ډبگا او کېتا نه بېیا گه ایی اې، مه جوانی قاشق گورېچان بوړېن بندا دوره ایی کېمن پیک. بوړېن بندا او جوان دویه انچای اېریک پل بیچ بوړېن بنداس اووستا جفا خاترې جوانس بواس نه داریک خاترې . کودن گه اېلو حالت میس پوڵستا او سنجستا لشکن مه ورېکه مچیچ او تانک کېنستا اودای بو پشیمان آییچ.

دایم تانک آی او بوا مقابله بو احترام پلا شاړان کېیا تې او مه اوړدا گه جز ئی ترین اغت تېنا ناراحتستا باعثی بې او همیشا انخول کېنایه سره پولدا گه تې اېمه اودای خوشحال او اېمه آنتې دعا کن.

ممکن است شما دوست داشته باشید