روزنامه وطنداران

مولوی صدراعظم: بن ګول سته اره وارای اینه بګانه لسته که اته دمسته بوله

افغانستان اسلامی امارت کعوجی ګښ ښاں وزارت سته کودیوم ساټ مولوی صدراعظم اچی واس کویں کی نورستان ولایت سته بن پښچی سته بګانه اتکی ایکی ولایت تں ګتی ایکی ولایت ست ښے واستوک جےمیوک واستوک مښ وعیک وعیک ګتی وری وله یا.باخترسته ښوپعله تں ګجیکو:ایکی وعیک وعیک تں چے نورستان ولایت سته والی پله وا مولوی محمد آغاحکیمی مښ اسی اتکی امکی یاپمیج وری وله تں تں اینه بګانه پتیان پوعوانه کعا کی!ګول تں اوجوپچوعه لسته که کودیم لسته که پمیوک ګاسته سوره سوره ایکے مښ په تتی ګول تں ایموسته ملی اره واراته دمسته بګانه وری وله تی اچاک دی پولسه تی نورستان ولایت سته بن پښچی سته بګانه وری وله تی اینه بګانه ابل کعسته بګانه کودیوم ویشته وه یه.امکیاں اینه بګانه دی پتیان پوعوانه کعا کی نورستان ولایت سته امکی ال ال بن  چے ملی اره وارتعں ای بن پټه سته بګانه دی وری وله ایکی کودیوم سته میوک دمسته بګانه سوره شتعاں سته دویی اینه بګاه موټه کراسته بګانه دی وری ول یه.امکیاں پتیان پوعوانه کعا کی نورستان ولایت سته کی بن ای با کښعں که ۳ملیون هکټربیم تں ای لسته که امکیاں اچاک دی لسته که اته دمسته بګانه پتیان پوعوانه کعا.

ممکن است شما دوست داشته باشید