روزنامه وطنداران

ملیین بودیجه سیایگ بوت

اسلامیین امارتئ کابینه ملیین بودیجه که ۲۳۱میلیارد اوگانی زر انت سیایگ کرت.

باختر آژانسئ احوال کار حال داتگیت که اسلامیین امارت گون امبرانین بودیجه سیایگ کنگا مزنین گامی به گزرانین وت واکیا چست کرت.

شه ای ۲۳۱ میلیاردا ۲۰۳ میلیارد عمومین بودیجه انت و۲۷.۹ میلیارد هم دیمرییئ بودیجه انت. وزارت مالیه ذمه وار گشت که به امبرانین بودیجه ۴۴ میلیارد زر کمتر انت بلی آ کول کرتگ انت که ای کمیا پوره کننت. اسلامیین امارت امبرانین بید ډنین کمککان بودیجه جوړ کرتگیت وگیشتر به تهیین عایدان تکه کرتگیت. مان گوستگین ۲۰ سالا بودیجه شه ډنین کمککان جوړه بوت وبه تهیین عایدان کمتره تکه بوت، بلی امبرانی گیشتر به تهیین عایدان تکه بیت. دگه سکی که گوستگین سالانی بودیجه داشت نا بریبری ات که به اداره آنی میانجینا بریبری نه ات وگیشترین زر به پاسدانی کیتوا شت. همی هبر واسطا بوت که ملیین بودیجه شه ملیین شورای نیمگا سیایگ مه بیت وگډیین سرا  دور شه دگرانی چمی چیرا سیایگ بوت.

مروچی هم ملیین بودیجه گون راز رازئ سکیان دیم په دییم انت یکی ایش انت که اوگانستانئ زر شه امریکای دولتئ نیمگا سک ساتگ بوتگ انت، شه دگه ملکانی نیمگا گون اوگانستانا په شریی کمک نه بیت. بلی مچین جد و جهد ایش انت که اوگانستانئ بودیجه بید دگه ملکانی کمکا سیایگ بیت.

ممکن است شما دوست داشته باشید