روزنامه وطنداران

ملل متحد سازمان نورستان ولایت تں وښوارسته بټه تں نه اترں کښعں کوسته وګته

افغانستان اتیوع ملل متحدسازمان سته دفترسته جیښټ سوره جیښټ می  UNHCRدفترسته یونیسف دفترسته اچی ماچ ښے واستوک جے آړه دویی سناله اداره سته جیښټکاع نورستان ولایت تں وعیک وعیک ګوه.

باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: ایکی وعیک وعیک تں ملل متحدسازمان سته دفترسته مهاجرین سته بټه تں بتات وا داره مرکزی دفترسته جیښټ جے یونسیف دفترسته جیښټ سوره آړه سوره ښے واستوک دی اتکی اسی وعیک وعیک ګوه.امکایں مښ ایکی وعیک وعیک تں نورستان ولایت سته کعوجی ګښ ښاں (زراعت ومالداری) سوره صحت عامه سوره تعلیم تربیه سته سوره شال ګعام دی اوکښه تی ایپاسته سوره امکیاں مښ په تتی نورستان ولایت سته منچاں کں کودیوم سته وام ښټاسته بګانه کی کتی کودیوم کوسته بوله کی که وری وله یه ایکی ګعم وری تں اوجوته تتی کودیوم لسته که پمیوک ګاسته بګانه وری وله یه.

ممکن است شما دوست داشته باشید