روزنامه وطنداران

معارف کی وزارت نی ۷۲۰۰ بست معلمی تی اداری آزاد رقابت ته سټ چای اﮯ

شریعت:  معارف کﮯ وازرت نی ملی امتحانات تی اصلاحات تی اداری که کمک پو ۷۲۰۰ اداری تی معلمی کی بست ازاد رقابت ته چلاﮯ . ایس پروګرام  مه ۵ و۶ می معلمی تی اداری بست ناﮞ ۲۰ ولایتاﮞ کی نه رقابت ته سټاﮮ . این بستاﮞ تی ۲۰۸۳ بست  خاص تریم تیاﮞ که بستی اﮯ . ایس وزارت که مسولاﮞ کی ګلاﮞ تﮯ : یی بست ۱۶ جوزا کﮯ تاریخ تی الی ۳۱ جوزا ۱۴۰۱ اعلان ته چلی جای . مسوول زیاد کری جی متقاضی کرسکهی جی شمولیت که فورمه نه ولسوالیاﮞ تی ولایت کی مرکز تی هت ته آڼ لیاﮯ . ایس وزن پوهم ایکومختلط  ټیم اصلاحات اداری تی منابع بشری کی ریاست  تی ولایتاﮞ ته اعزام هوﮯ . 

ممکن است شما دوست داشته باشید