روزنامه وطنداران

لهتین بتلانی مانا

اما وتی زندگیئ تها، هبرانی تل و توکا هر روچ بتله گشنت، ستر که لهتین بتلانی گشتن سادگ معلومه بیت، بلی باز پرمعنی و تاریخیین ریشگ دارنت که اما نزانن. ایدا لهتین بتلانی معنیا گشن.

آپ شه چمئگا لر دانت:

ای بتل ستر که سادگ معلومه بیت، بلی تاریخیین ریشگی داریت. به امویئ بادشاه و خلیفانی دور و زمانگا گشتگ بوتگیت. امویی بادشاه که حکومت کرتگنت ۱۴مردم اتنت که شه هجری قمریین ۴۱ سالا تا ۱۳۲ سالا واکدار اتنت. ای واکدارانی نیاما شرین و بدین مردم دیستگه بیت. شه شرین و جوانین مردمان کرتگه کنن عمر بن عبدالعزیزی ناما بگرن که امویانی هشتم خلیفه ات، عبدالعزیزی عدالت و پرهیزگاری به تاریخانی تها ثبت بوتگیت. ای خلیفه چو اسلامی سری چار خلیفه‌آنی سرجم اسلاما عملیه کرت. آیی واکدارای کسانین دوره ات و به عدل وانصاف و بریبریا گوستگیت. چو عمر دوم خلیفه، سادگین زندگیئ داشت په وتی زندگیئ دیما برگا شه بیت المالا کاسی دو درهما زرت. اهل بیتا باز احترام و خیالداری داشت. اگه مردم اهل بیتا بد بگشتین آیرا جورینت. ای خلیفه به اسلامی تاریخئ تها چو نیکین مردمی بوتگیت.

یک روچی شه یک عربی سوج کرت که منی حاکم و نمایندگ به شمی وطنا چیوه کننت؟ عامیین عرب په شیواری پسو دات: وهده یی که آپ به چمئگا ساپ بیت دگه به جو و نهرانی تها هم ساپه روت.  مدام آپ شه چمئگا لرد انت. عمر بن عبدالعزیز شه ای جوابی اشکتنا مزنین درس و سبخی گپت.  لهتینی ای هبرا شه یونانی دانندگان زاننت چوکه گشتت: بادشاه چو دریایی و آیی کارکنوک چو جو و نهر انت که به شاخه‌هان بهره انت. اگه شه سرا آپ وش بنت، جوی آپ هم وش انت. اگه تهل بنت آیی شاخۀ آپ هم تهل انت.

گشنت هارون الرشید شه عالم و دانندگی سوج کرت که، منا پنتی بدی. دانندگ گشت: ته چمئگی هستئ و تهی مامور جوی، اگه چمئگ صاپ و پام بیت جوانین لرد بوگ اثری نداریت. اگه چمئگ لرد بیت، جوی صاپی پایدگی نداریت. اگه ای هبر هر مردم و وطنی بیت به سرا عربی زبانا آتگیت و رندا به فارسیئ زبانا لوړ بوتگیت.

آپ پوگی چیرا:

آپ پوگی چیرا برتن په کسی گشتگه بیت که وتی زندگیا په مکرو گوازی دیگ دیما بارت، و وترا حق بجانب نشانه دنت مگه به زردا غیش داریت. ای رازئ مردمانا دروگبر و چمبازه گشنت، آوانی تاوان شه دشمنا گیشتر په مردما رسیت. ای ډولی مردمانی ظاهر و باطن یکراز نه انت، وترا خیرخواه نشانه دینت مگه خیانته کننت.

آپ پوگی چیرا برتن په هما مردمان کار مرزه بیت که بید دروگ، گوازی دیگ و مکرا دگه کاری ندارنت. ای مردمانی ډل باز ناتوان انت، په ایشی که وترا شه دشمنیئ دستا الاس بکننت، آیی راهئ سرا کرمی سندنت، آیی سرا پوگانا ریچنت، چوش جوړه کننت که مردم پکره نه کنت که ادنا کرمی بیت و آیی سرا پوگ ریته بنت، ای رازی هیله و مکر به هما جاگهان عملیه بیت که اودان کشارگری ډگار بنت. دشمن بی خیال شه راها گوزیت مگه سهی نداریت که آیی دیما کرمی موجود انت سرا پوگ ریتگنت.

شه غدیمئ تاریخا آپ پوگئ چیرا باز معمول بوتگیت .خاص په ایشی که دشمنا گوازی بدنت آپانی سرا پوگانا ریتنت تا که دشمن مه زانت که آوانی چیرا آپ انت. ای یک رازی گوازی دیگ ات. وهده یی که دشمن شه مکابلا بیاتین آیی دیما مزنین چلی سیستنت، چیرئ آپی ات و آپئ سرا  پوگانا پرینتنت که دشمن مټئ تها ایر بروت و وترا کشتگ مه کنت و دیمریی داشته مه بیت، تا که ساتوک په دفاع تیاری بگرنت و دشمنا موکله مه دینت که آوانی سرا همله و هلگر بکننت.

شه پدا خنجر جتن:

ای په هما مردمان گشتگه بیت که چنت روچی وترا جوان نشانه دینت، وهده یی که مکابلین طرفی باور گیش بوت. به مناسبین زمانی شه پدا خنجره جننت و کارچا آیی بدنئ تها شیکه دینت. مناپکین مردم ای کارانا باز عملیه کننت، انون پټ و پول بکنن ای کار به سرا شه گجا بنا بوت. ای بتل هم شه عربی وطنان به فارسی و دگه زبانان پترتگیت که انون عام بوتگیت. ای داستان دولتی انت که یک مردمی دیم په دیم به مړو جنگا مشگول انت، دگه مردمی شه پدا گون خنجرا شه پدا همایی سرا واره کنت و آیرا کشیت. ای کار مردمانی نیاما تنک وتلانه بیت و چوش گشتگه بیت که پلان آ دگرا شه پدا ناگمانا گون زهما جت و کشت.

نامرد و بی غیرتین مردم که آوانی دوستیئ سرا حسابه نه بیت. نامردیه کننت و وتی عهدو پیمانی سرانه کوشتنت و شه پدا خنجره جننت و وتی دشمنیا که چیر ات دراه کننت.ای رازی مردم وفای ندارنت. پمیشا شه بازین داستانان که گشتگ بوتگیت گړان بتلی جوړ بوت که نامرد و بیوفاین مردمانی کار همیش انت که شه پدا خنجره جننت، ای توانا ندارنت که دیم په دیم مکابله بکننت و په چل و نیر نگ وتی وارا به دشمنی سرا عملیه کننت. حضرت علی(ع) گشیت: چیزی سک تر و بدتر شه چیره کایین دشمنیا ندیستن. یکی شه همی دشمنیان همیش انت که کسی شه پدا خنجر بجنت، ای چیره کایین دشمنی گشتگه بیت.

نبیسوک: عالیه نیکزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید