روزنامه وطنداران

  فراغت سهواﮞ سربازاﮞ کو هلمند کﮯ اکادمی نظامی تی

شریعت: سهوﮞ سرباز نظامی درس ګه سکهڼ تی کاډ کوج ټهارهلمند، تی نیمروز مه ټهار پو ټهار هوګیاﮞ . فارغ هویه سرباز چهیاﮞ هفتاﮞ که بستی عقیدتی ،  بدنی انتی امنیتی ټهاراﮞ مه مسلکی استاداﮞ که ډهاتی سکهڼ کیواﮯ . مولوی مبارک پولیس که تربیه کرن کو قوماندان نی کیوجی ایس دوره مه چهارسهوتی پنجاه نظامیاﮞ نی هلمندتی نیمروز کی ولایتاﮞ تی نظامی درس سکهڼ کیو. یی نظامی سرباز پچهی ایسی ولایتاﮞ مه نظامی ټهاراﮞ پو تقسیم هویی ګاﮞ .

 

 

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید