روزنامه وطنداران

شه کابلئ دوتا دیمگیری بیت

چنت سالئ تها کابلی شار شه دوت و کچټین  آپ و هوا وتی بلبلان و اصلین دروشما شه دستا داته، ای کچټی به زمستانئ موسما گیشتره بیت، چیا که ای وختا هر مردمی که گسئ تها انت وتی بخاری و  مرکز گرمیا بنه دنت و دوتئ به ډنا دره کنت. زمستانئ موسم شه بازین دوتا ته پکره کنئ که سیاهین جمری انت کابلی شارئ سرا ایر کپته.

اول امئ حکومت باید اذم مه دنت که هر کس په وتی سرا بخاریئ دوتانا به ډنا در بکنت، په مچین بخاری و مرکز گرمیان باید دوتئ گچین مان داته بیت تا دوتئ دیما چار بدنت. دوم ایش که شه بی کیفیتین تیلانی کارمرزکنگا دیمگیری بیت.

په امئ عزتمندین استمان هم ضلور انت تا به ای باروا گون وتی حکومتا همکاری بکننت چیا که ای کار په مچانی نپ و کټا انت.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید