روزنامه وطنداران

سئ مردم په داکتر فواد پیرزادی جیینگی بابتا گپتگ بوتگ انت

اسلامیین امارتئ استخباراتئ اداره واک، سئ مردما په داکتر فواد پیرزادئ جینگئ بابتا، مان فراهی ولایتا گپتگ انت. ای سئ مردم شه کابل مان فراه جستگ انت که دو مردم رندا شه پټ و پول بوهگا کابل آورتگ بوتگ انت.

داکتر پیرزاد اعصابی عملیاتی داکتر مان دلوی ماهی ۱۴ شه وتی کارئ هند و جاگه شه سلاح بندین مردمانی نیمگا جیینگ بوتگیت. آیی کهولی باسک گشنت رندا شه آیی جیینگا آیی تیلیفون خاموش بوته و هیچ معلوماتی ندارنت.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید