روزنامه وطنداران

دیوانی به اوگانستانئ باروا مان دوحه برجم بوت

اسلامیین امارتئ ډل به مولوی امیر خان متقی ډنئ کارانی سرپرست وزیرا گون اروپایین ملکانی سفیران  په اوگانستانا مان دوحه گند و نند کرت.

بریبر گون  باختر آژانسئ  ریپوټا: ډنی کارانئ وزارت گون هبر نامۀ شنگ کنگا گشتگیت، مان ای دیوانا گیش شه ده  اروپایین ملکئ سفیر کوت و بار زرتنت.

اروپایین ملکانی سفیر وتی دلپدردیا گون گډیین ډگار چنډئ دیم هونی و ټپیان مان پکتیکا وخوستئ ولایتا درا کرتنت و شه ای ملکانی کمک و مدتا گون  ای ولایتانی استمانا دلجمی داتنت.

مولوی امیر خان متقی مان ای گند و نندا گشتگیت که  بنجهیین بانکئ پولانی سک ساتن شه امریکائ نیمگا، اوگانستانئ گزرانین سکیان گیشتر کرتگیت.

ډنی کارانی سرپرست وزیر گشت، شه وهده که اسلامیین امارت سوبین بوتگیت، مان اوگانستانئ هر کئر و گورئ امنیت برجم بوتگیت ومچین استمانئ سماجیین هک برجم بوته.

اروپایین ملکانی سفیر  وتی وشآلیا شه ای گند و نندا درشان کرتگ انت و سوگه کرتنت که په رابطه دارگا گون اوگانستانا ای رازئ گند و نند اهمیت کرز انت.

اسلامیین امارتئ ډل به امیر خان متقی مزنیا په گپ و ترانا گون امریکا و یورپئ سفیر و نمایندگان مان دوحه شتگیت.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید