روزنامه وطنداران

دیمگیری شه پوجیین کوشانی غچاغ‌کنگا

نیمروزی ولایتئ استخباراتی ریاستئ ذمه وار، پرندوشی ۲۶جوزا مان یک پټ و پولیین عملیاتی واسطا، ۲۲۲جوره امریکه‌یین کوشا ودی و شه غچاغبرانی دستا گپتنت. غچاغبر لوټتنت ای کوشانا به پاکستان غچاغ بکننت، بلی گون استخباراتئ سهی بوگا شه ای غچاغه دیمگیری بوت.

ممکن است شما دوست داشته باشید