روزنامه وطنداران

دمکال پټاره نورستان ولایت تں کوری سکال باپڅا کعسته ای

نورستان ولایت تں اینه دری ولتں اچاک دی بګعمام اټال ولسولی سته بدینښا ،بدوموک جےاوله ګول بدنشیں سکال کوری ایسته تں تتی سکال نش پنش کعسته ای ایکی تں تتی بدینښا سکال بیم کوری تں تتی پمیج ستع ا سته مښ په تتی ترشوااپشیں دی امومښ بعسته ای اتکیوستعں په ګتی پاشتره پپعسته مښ الی پوت دی نشیں ګی سه. آجیست کتی اوله ګول بدنشیں دی سکال منچاں سته زاعتی بیم نشی سته ای. پنع ایکی ولسوالی تں می نه بیسه اتکیارنورستان ولایت واما ولسوالی تں دی سکال کتی کوری ایسته تں تتی منچاں تں سکاللتری سته تاوانی پعیسه .

ممکن است شما دوست داشته باشید