روزنامه وطنداران

داعش سه سیں کلی ایموسته اسلام پوت وعاں تعں بلیوک بدیوع ای

داعش سه سیں کلی اینه درے ولتں امشیں سته آړه نه معیں واکودیوم مښ چے نش پنش کودیوم مښ اینه وګتت کی!ایموسته ګول تں کچی نمچ اموں(مساجد)سوره کچی دی مکاتب تں وټله تی اینه وګتت کی!ایموسته ګول تں ودعیک سته  فضاء وعش شے تی امشیں ست نش پنش کودیوم کی ای با امکیاں مشروعیت پعه تی ایموسته ګول تں منچاں سته اوتیں نشیں تں سکال ډ‌ګروارسته سبب بوله.لے ښګین بوله مښ ایموسته ګول وعیں اسلام سته پوت وعاں تں لسته که اچیں نڅیسته ای امکی لسته که زعں تت کی!ایموسته ګول تں کی!کچی دی کی وری ښچاں مښ وچپلسه تت با دی امکی لسته که زعں تت کی!کی کودیوم اسلام سته پوت وعاں مښ ایارای کی کودیوم اسلام سته پوت وعاں تعں برعں ای؟ اینه تں تتی امکی لسته که امشیں سته کودیوم بلیوک ښنګیراکتی اسلامی پوت وعاں تعں اتیوعں یاسته کودیوم پمیوک ګاتت.

افغانستان سته منچی کیوع کیوع نه اترں جی ډګروارتں اتیوں ګتی کښع کتی دیوڅه سه بوته ، امنی پټوروی دیوڅاشتوا(۴۴) سه تں کیوع کیوع ډګروارایموسته ګول وعیں تں پمیوک ایا چےخلقی مښ پڃن تع اوه تی شترک داعش مښ کله تں ویک ګول نشیں ګیی اره وارپمیج ستع ګوه اوښام وارسته اوبجیک وعسته نه بوته ګول تں ګټی ګټی تں ودعیک جی کره کراسته فضاء وعشاں ګوسه ، آجست دنش نه ای چی ایموسته ګول وعیںلسته که اوښام وارمښ اوبجیک کوله ایکی تں تتی واس پوګوں ډګروارپښی ډګروارایموسته ګول تں وعسته بوته . ډګرښګین بوله وری ته اینه امکی څنګں کله کی ای با څنګں اسلام سته نام تں ښی تں پعواسته بوتت ،لسته که اوش کعبا امکی کله اودی ایموسته اسلام سته دین سته کی پوت وعاں ای با سته مښ ایارنه ای . اینه بګان ایموسته ګول وعیں  افغان حکومت سته ښے واستوک تع اینه شتان وا ای کی یاسته کودیوم تں چی امکی امتره سه سیں مښ پڃن کوسته اسه ښټل وارمښ زره به نګں تی ګول تںلی وارجی اوښآم و ارسته پوت لسته که ښټاسته بګانه ابل تی یاسته بتات کوله چی ایکی مښ امکی  امتره سه سیں پمیج ستع ګاسته بګانه لسته که ښټل وارمښ کودیوم کعسته تں تتی  اګرچےایموسته ګول تں سیاسی ښی واستوک جےامنیتی بټه تں کودیوم کوله سه سیں اینه پتیان وا ای کی ایموسته ګول تں داعش ای کی که وری وله سته بوتت با ایکه ګجاں تبلیغات تع ڃماتت ایموسته ګول وعیں دی امکی امتره سه سیں تع آسانی مښ لسه له کی که پتیان واای.ایموسته ګول تں اینه دری ولتں ګول سته کیوع کیوع بټه تں آړه داعش سه سیں اینه ګول تں بوسته بګانه وری ولسته بوتت چےامکی امشیں مښ داعش سته بیرق دی وا ای کی که دی ګاش کوسته بیسته ای .ایموسته ګول تں لی وارسته پوت تں امکی داعش سته کی وچپلسیک جےورں دی کی امکیاں سته وریک ای با امکی اینه دری ولتں فراه جےهلمند ولایت تں وعسته بیسته ای چےایکے مښامکی اودره سه سیں کں اڅسته کں طالب سه سیں کلی پوت نه ښټاتت نه دی امکیاں وګل ای .امکی داعش سه سیں کلی چی ایموسته ګول تں اوجوپچوعه نشیں کیں کودیوم پمیوک ګاسته بګانه انی اتوایسته ای امکیاں سته اینه وری تع دی زعں سته بوته کی امکی څنګں مسلمان ګول وعیں کپره ڃماتت سوره ایکی مښ په تتی څنګں مښ کله کوسته بګانه سنا وښټی سه ،امکیاں سته څنګںتع ګنوا هدف مسلمان منچاں جیعسته اسه ،امکیاں سته کودیوم چی هدف مسلمان جیعسته اسه شترک ویک امکیاں سته جیعی ستاں تعں سکال بګعیں مسلمان ای کښعں کتی ۱۰۰٪ شتواڅه تع دی پولسه تی مسلمان جیعیسته ای.  ایکے تعں اینه وری دی پوعوانه بوته کی ایموسته ګول تں امکی آړه اودره سه سیں تع چی طالب سه سیں تں کی قدرت جےکاټ نه وا ای امکی اینه ابل کوتت کی کاربا داعش سته بیرق اوګاتی امکی اینه ابل کوتت کی ایموسته ګول تں امشیں سته ډګروارسته کی بتات ای با امکیاں ښی تں پعه وه  تی ایموسته ګول تں آړه بره پیوه ګول کی منافع ای با امکیاں پمیوک ګاله.

اییکے مښ ایموسته ګول تں اوتیں نشیں تں پوت ګیټ بوله کی که .ایموسته ګول وعیں شترک ویک کښعں کتی دیوڅاشتوا(۴۴)سه تں پلوته تتی کیوع کیوع نام مښ کله سته انګوں پاس تں ایموسته ګول وعیں لوښں اتت امکیاں سته لی وارسته اوتیں نشیں سته کی کودیوم ای با امکی دی څنګں امتره سه سیں سته ډګروارتں تتی واس پوګوں ډګروارجےاونګته وتعوارسته کی کودیوم ای با امکی سکال بوم اتت .

شترک امکی ډګروارسته کودیوم اچاک دی سکال کوست بګانه امکی داعش سه سیں سته څادام اینه وګتت کی! ایموسته ګول تں امشیں سته مشاں تبلیغ مښ ایموسته ګول وعیں تں ودعیک سته فضاءوعشه تی امکی امشیں سته بره پیوه ګولسته فایده بګانه بتات کوله چےایموسته ګول وعیں سته امتره سه سیں سته ایکه ابل بلیوک کویں ستعں اسه کی ایموسته ګول تں اینه وامتں چےامکی طالب سه سیں کلی اکټی بیسته ای امکی نه بتت کی ایموسته ګول تں دی امشیں سته کویں سته کی کاټ اسیا باسته دی لی وارسته دویی پڅوع بوں بل نه ای اینه بګانه امکی آړه امتره سه سیں کلی اینه وګتت کی ایموسته ګول تں لی وارسته پوت تں پوت ګیټ بوسته مښ سکال ډګروارسته سبب بوتی ایموسته مسلمان ګول وعیں پمیج کره کراجےنه ټکی لات ۍ ایکے مښ  په تتی ایموسته ګول وعیں کں ډنګوروارسته پوت ښټاسته کں ابل کوتت چےامکی ان شاء الله ایکه ډګروارسته هدف تں کویی دی نه پعاله نه دی امکیاں سته ایکه ډګروارسته تبلیغ تں ایموسته ګول وعیں مشاں اله .شترک اینه وام تں آړه امکی منچی چےامکی ایموسته ګول وعیں ښی ا پارکتی اوبجیک کوسته سته امتره ای امکی امشیں سته نمل وراسته تبلیغ تں اینه وګتت کی کاربا ایموسته امکی داعش سه سیں سته جیښټ مښ بیعت کعسه کی که ایموسته ګول وعیں تں اپتاربوں سکال کوتت ایکه مښ امکی امشیں سته ایکه نمل وراسته وری ولسته مښ ایموسته ګول وعیں تں تفرقه جےمسلمان ګول وعیں یاپمیج ببټه اشی سته ابل کوتت چےایکه مښ امکی اینه وګتت ایموسته ګول وعیں تں ودعیک جےکلم کله سته پوت ښټاله ایکه معایموسته امکی لی ارمان چےایموسته ګول تں امکی امتراں تع اشی سته پوت تں آړه سکال بګعیں شهادت تں پعی سته ای امکیاں سته ارمان مښ دی مړاں مشیک کوسته وګتت .اینه وامتں مسلمال ګول سته ښی واستوک لست که اسوره مښ وری تں پعه تی  امکی امتره سه سیں سته کودیوم تں پوت ګیټ بوسته بګانه ابل کتی امکیاں سته وچپلسیک کښع کوسته  بګانه ابل کوله امکیاں امشیں سته نمل وارسته وچپلیک تں نه په تله چےایکه مښ امکیاں سته ایکه ډګوراسته کودیوم کی اسه باسته ول اسں شتوکتی نطفه تں شتوکوسته بولا.ایکه لی وارسته پوت تں پعاسته بګانه ایموسته امکی څنګں مسلمان ګول وعیں یاسته ګول وعیں سته اوتیں نشیں سته پوت لسته که ښټاسته بګانه ابل کتی امکی امتره سه سیں ایموسته ګول تع تع اشی سته بګانه لسته که بتات کوسته بولا .

ایکی لے وراسته شتان مښ چےایموسته ګول تں سته ایموسته ګول وعیں یاسته اوتیں نشیں سته که پمیوک ګاله ایموسته ګول تعامکی امتره سه سیں نوکساسته بټه تں لسته که دویی پڅوع بوتی اوتا وارسته پوت دی لسته که ښتاسته بګانه یاسته کودیوم لسته که پمیوک ګاله الننوعیں تں اچاک سکال دمتال وارجےاره وارګتمیش چےامکی نه ترں چےکیوع کیوع نام مښ ایموسته ګول تں پمیوک اڅه تت امکیاں تع لسه له الننوعیں تع اچاک سکال کتی امکی امتره سه سیں نوتی بوسته جےامکیاں پمیج ستع استه بګانه دعاء کوتمیش کی که ایموسته ګول تع امکیاں بلیوک اوعیابوں کا ل مښ نوکسالا چےایموسته ګول ل وعیں یاسته کودیوم لسته که لی وارمښ پمیوک ګاله.سوره امکی امتره سه سیں تعدی لسته که لسه کی که سوره امکی داعش سه سیں کلی چے امشیں سته ډ‌ګروارمښ اینه وګت کی ایموسته ګول تں امشیں سته پلچلی کودیوم مښ ګول تں سکال اوتا موټه وارسته سبب بوتی منچاں سته اوبجیک تں پوت ګیټ بوتی کوسته وری اسه! په وڅا پڅله(مانع)بوله.ایموسته منچاں تعں اینه شتان اسه کی!ورمنچاں سته مشاں تں مشاں نه اله.لے ښګین بوله مښ اینه دری ولتں افغانستان اسلامی امارت ګول تعں داعش سه سیں پساسته بګانه اوجوپچوعه عملیات پمیوک ګاسته مښ شترک امکیاں سته کودیوم کښعں بیسته ای امکی نه بتت کویں چارں امشیں سته پلچلی کودیوم کویں چارں پمیوک ګاله.

دموک وعیں ګوښع عبدالرزاق

 

ممکن است شما دوست داشته باشید