روزنامه وطنداران

خیرالله خیرخواه: لیلیواک بتت امشیں سته دمتال وارمښ اوتا وارسته پوت ښټاله

افغانستان اسلامی امارت سته اطلاعات جےفرهنګ وازرت سته ښے دروزیر ملاخیرالله خیرخواه سبنله ماس سته وڅادوځ بولی واس تں ګول تں لیلیواک سه سیں سته اینه وام تں کودیوم کتی اوریاسته پوت ښټاسته بګانه ایپه یی سیمینارتں بټه اونګں تی ایموسته ګول سته لیلیواک سه سیں سته کودیوم جےامکیاں سته بتات بګانه وری وله یا. باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: آسته سیمینارچےاینه بګانه می ایپاسته بیسی اتکی ګول سته لیلیواک سه سیں سته سکال بګعیں بټه اونګں اتکی پسی نسی اتکی وری وله تں تں اطلاعات جےفرهنګ وزارت سته وزیر ملاخیرالله خیرخواه ایموسته ګول تں اسلامی نظام چمتں بوله جے اینه بټه تں لیلیوا سه سیں ابل کعسته سوره امکیاں مښ په تتی امکی لیلیواک سه سیں سته قربانی پته بګانه عوچ اشی تی امکی لیلیواک سه سیں کلی اچاک دی سکال کتی ایموسته ګول تں اوتا وارسته پوت ټاسته بګانه دی امکی امشیں سته کودیوم تں میوک کره یه. ملاخیرالله خیرخواه لیلیواک سه سیں کلی اچاک دی سکال کتی علم بدویی اشی سته بټه تں تول کره تی امکیاں تں ښمښ باسعں کی که اچاک دی سکال کتی امشیں سته دمتال ګول سته لیواربګانه مصرف کوسته بګانه برں کارکریه.

لیلیواک اڅلی ولتں اچاک دی لسته که برں کارکراسته بګانه اینه  سیمینارتں اطلاعات جے فرهنګ وزارت سته ګاش کوں بټه تں کودیوم ساټ وزیرمولوی حیات الله مهاجر فراهی مښ په تتی آړه سوره ښے واستوک دی اتکی بټه اونګته سی.

ممکن است شما دوست داشته باشید