روزنامه وطنداران

خیرالله خیرخواه: ساده ګر فرهنگی بټه تں سکال دوی سناں بتت  

افغانستان اسلامی امارت سته اطلاعات جے فرهنګ وزارت سته ښے دروزیرملاخیرالله خیرخواه ګول سته ساده ګرمښ وعیک وعیک ګتی امکیاں پارستعں ګول تعں نه اترں تعں لسه سته بګانه کودیوم معیں واڃمه تی امکیاں سته کودیوم کعسته ویشته ویه.باخترسته ښوپعله تں ګجیکو:آسته وعیک وعیک تں چے جوزاماس سته نڅ بولی واس تں با اتکی اسلامی امارت سته اطلاعات جے فرهنګ وزارت سته ښے دروزیرملاخیرالله اموسته وری وله تں تں چے ګولسته آړه ښے واستوک ملی تاجرسه سیں کلی اتکی اسی پتیان پوعوانه کعاکی!ګول تں لسته لتری تعں کودیوم اونګں سته بټه تں کویں تعں سکال کتی پوت ښټاں ګیسه اینه بګانه ملی ساده ګربتت کی امشیں سته کودیوم لسته که زره به ګں تی پمیوک ګاله سوره یاسته کودیوم ایموسته ګول تں لیلیواک سه سیں فرهنګی بټه تں اچاک دی لسته بوله بګانه دویی سنه تی لے وارسته پوت لیلیواک سه سیں کں ښټاسته بګانه ابل کوله.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید