روزنامه وطنداران

حجاب(پرده) سته لے واربګانه

ال ننوعیں اموسته بنداں سته لے وارسته اوبجیک سوره ښنګیراکتی اتج بں سته بټه تں کی اویج بوله ای با امکیاں بګانه بلیوک لسته که بدشره اوبجیک کوسته تں څنګں اویج بوله کی اوتیں نشیں تں دویی سناله ای با امکی اوتا موټه وارنه ییں لسته که پمیوک تعسته ای.امکی لے وارسته پوت وعاں تعں اودی پاواوګعمتں اچاک دی لسته که عفت اته دمسته بګانه ال ننوعیں سته حکم تعں حجاب(پرده) کوسته اسه چے اینه بګانه چیره تی په ګاتی جکوع جے مچکوع برں کارکریسته ای.اینه بګانه کی!ال ننوعیں سته کی حکم ای با امکی اوجوپچوعه بشری اوګعماں کں لے وارسته پوت ښټا له ای اینه بګانه امکیاں عملی کوسته بټه تں مته نه کعاں عمل کتی یاسته شوں لسته که ښټاسته بګانه ابل کوسته بولا،سوره ال ننوعیں سته کی حکم اسه باسته تں اینه جے ایکے نه کعاں امکیاں تں لسته که په استه بولا.کدی کعبا اینه ایکی نه کعاں کی  بزره نه دمیاں ال ننوعیں سته حکم تں په استه امکی احکام لسته شته زره مښ نه اتکښه ی باسته ولتں منچی اوجوپچوعه مسلمان ڃماسته بوته سته سته عمل جے اوتیں نشیں ال ننوعیں لسته که اتکښاته.

حجاب عفت اسه:اینه بګانه ال ننوعیں اموسته کتاب قران کریم احزاب سوره(۵۹)بولی آیت تں ګجیکو:ای نبی صلی الله علیه وسلم توسته جوک جے شتری سوره څنګں مسلمان منچاں تں اینه وری پعوا کی  یاسته پښه یی اشیں میوک تں ووتله چے ایکی کودیوم امکی لسته زعں سته بوله کی عفت وای جوک ای کی که.جلباب آسته پښه یی اشیں کں کول ای چے سته مښ میوک جے زردام ارنګں لسته که ټکاله بیبا،اینه دی زعں سته بولا کی!آمکی جکوع چے امکیاں سته مجارسکال اسه امکی اوولں ګوسته ای امکی اینه اجازه وا ای کی!یاسته شوں نه ټکاتت البته اینه دی زعں سته بولا کی!پوردیک جکوع مکلف نه ای کی لیلیوئیک چارں اوجوپچوعه امشیں سته شوں ټکاله.امکی جکوع قواعد(په مونشنیسته) نام ته تتی امکی النورسته سوره(۶۰)بولی آیت تں امشیں سته عفت لسته که اته دمسته مښ په تتی اینه اجازه پته سته ای کی!میوک نه ټکاتت با دی اجازه اسه کی که.کدی کعبا امکیاں آجیک ودعیک بوله نه اسه چے امکیاں کچی ډګری اچیں مښ پکڅله،اینه دی لسته زعں سته بولا کی امکی پوردیک تں می عفت لسته اته دمسته بګانه پورجے سته ای سوره لیلیوئیک تں چوک تں ویک سکال برں کارکعسته بولا ؟.

حجاب طهارت اسه:حجاب کی اسه ال ننوعیں سته حکم تعں اسه چے ایکے تں عمل کوسته زره لسته که شته بوسته(طهارت) ڃماسته بیسه اینه بګانه ال ننوعیں قران کریم سته احزاب سته سوره سته(۵۳)بولی آیت تں اینه بګانه حجاب مسلمان منچاں سته زره سته طهارت ڃماسته بیسه کدی کعبا حجاب نه بیبا اینه تں کی شک نه اسه چے سته پکڅه تی وعں سته بوته کی ولتں وعیں با سته ولتں منچے سته زره تں کیوع کیوع لتری پلنګں تت چے ایکی کودیوم پټوریک سکال ډګروارسته سبب بوته اینه بګانه حجاب کعباامکی سکال ډګروارتعں بلیوک آسانی مښ لسه سته بوته،اینه دی پمښټه سته نه بولا کی!کی ولتں وری وله سته بیبا سته ولتں دی جکوع اینه ابل کولی کی سکال کنیک اشی جے لے سکال ښچیل وری منچاں مښ نه وله لے چے ایکی کودیوم دی زره سته حالت تں کیوع وارپمیوک اوته اینه بګانه حجاب کتی یاسته زره شته کتی وچپلسیک سته ابل کوسته بولا.

حجاب پرده اسه:اینه بګانه چےمنچی حجاب لسته لے وارتں لسته که پورجیسته بوله کیکه اینه بګانه لے ښواوله محمدصلی الله علیه وسلم اموسته حدیث تں ګجیکو:ان الله حیی ستیریحب الحیاءوالستر: الله تعالی بلیوک سکال جیرله ذات اسه سکال پرده کوله ذات اسه حیاء جے سترکوسته بلیوک سکال لے زعں له اسه. اتکیوستعں اینه بګانه چے پرده لسته که کعسته بولا بی پرده بوسته تعں یا سته شوں لسته که اته دمی ست بوله ګجیکو:ګجی جکوعااموسته سنه منا اموسته اموتعں ورتں نوکسیه باښټل تں الله تعالی کی پرده کعسیا باسته پمیج ستع بعا:

حجاب ایمان اسه:اویں عایشه رضی الله عنهاپه موآړه تمیم تات بعاں سته آړه جکوع اتوګوه اوش کوته ته امکیاں توعکه توعکه سنه منا امچی ستاں وعں تی امکیاں تں ګجیکو‎:شامومن سه سیں تعں اسعںبا امنی شاکی امچی سته ای با امنی ته مسلمان منچاں سته نه ای که آجست توعکه توعکه سنه مناامچی ستعں بدیوع بوسته بګانه برں کریه.

حجاب تقوی اسه:ال ننوعیں قران کریم سته اعراف سوره تں اینه بګانه کی حجاب سته بګانه ګجیکو:ولباس التقوی ذالک خیر:تقوی سته سنه منا بلیوک لتری اسه کی که.اینه تعں زعں سته بوته حجاب کی اسه باسته تقوی جےال ننوعیں وعں ودعسته جےسوره ال ننوعیں سته پوت تں په استه  سته کں زعیک وارتعں اسه.حجاب حیاء اسه:حجاب ست لے واربګانه لے ښواوله محمدصلی الله علیه وسلم اموسته پوت وعاں تں اینه بګانه ګجیکو:ان لکل دین خلقا،وخلق الاسلام الحیاء.هردین اموسته اخلاق جے چاروابول ای اسلام سته دین سته اخلاق دی حیاء اسه.آجست کتی می سوره حدیث تں ګجیکو:الحیاء من الایمان:حیاء ایمان تعں اسه.طبیعی وری اسه حیاء آسته ولتں ولتں کی ولتں حجاب جے پرده کعبا کی ولتں حجاب نه کعبالسته که پرده نه کعبازعں سته بوته چےانی کی حیاء نه اسه کی که.آجست کتی می سوره حدیث تں ایسه ګجیکو:حیاءجے ایمان اوسوره مښ ګټں ګوسته ای اوپه روک بیباسته مښ په تتی سوره دی اوتی تی اله اسه.

ممکن است شما دوست داشته باشید